(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

A s’arrennegare cun sa Cummissione Europea pro sa “iscrocorigada” de sa continuidade territoriale aèrea noa, cheret nàrrere a si chèrrere segare sa conca pustis de si dd’aere pistada.
Apo semper sustènnidu chi (s’òtimu) modellu imbentadu dae Attili in su 1999 tocaiat a dd’agiornare, segundu unu mercadu, chi, in 20 annos, s’at rivolutzionadu.
Ma gasi comente aia ispricadu annos a oe pro su setore “low cost” (a chie calicunu naraiat ca non faghiat prus a donare agiudu, in tames chi diat èssere bastadu a sighire sa normativa europea noa chi naraiat comente ismanniare cussu setore, prus che totu in is meses ierriles, in passadu “far west”), su valore agiuntu pro àere unu sistema bonu de traspostos dae e pro sa Sardigna est cussu de connòschere e tènnere in contu is puntos crìticos in matèria de agiudos de istadu e concurrèntzia.
Ca a isterrere su bandu prus bellu de su mundu chi nos giughet dae Roma a Milanu 30 bortas a sa die cun pagu dinare giai fàghet (e mancu meda, duos èuros in mancu respetu a oe…) e a tènnere in contu is milli vìnculos, in particulare subra s’assètiu de sa flota, pro is cumpangias e su profetu pro is passegeros e a pustis però no agatu perunu vetore dispostu a mi frunire custu servìtziu “dugale” o puru sa cummissione UE, craru est, mi serrat su passu.
Basta a lèghere difatis su règ.1008/2008 pro cumprendere ca su “onere de servìtziu pùblicu est obligadu feti in mesura netzessària a assegurare chi in tale tretu apant frunidu servìtzios aèreos de linia MÌNIMOS chi rispondent a critèrios de continuidade”.
Cumpresu? Servìtzios mìnimos e non is chi nos agradant. E chi siant, beni·mi·nde, a benighedda pro is aeroportos natzionales printzipales e non pro Roma e Milanu feti, chi nos òbligant a bagamundare peri su restu de Itàlia cun giai unu bòlidu a gropera.
Duncas Regione istimada, si non ti cheres segare sa conca (e dda segare a nois), lassa totu; torra a pensare a una continuidade, fundende Ct1 e sa (morta) Ct2 in respetu de is regulas comunitàrias, lassa totu s’àteru a su mercadu lìberu (chi, torro a nàrrere, 20 annos a oe no nos bisaìamus nemmancu) e damus àere una mobilidade òtima a prètziu sustenibile.
P.s. Unu surrùngiu feti apo: chi essere istadu eletu in regione, podet èssere chi non dia àere concruidu nudda e dia àere ammuntonadu arrennegu e disamore feti, ma custa partida, dd’aposto chi dia àere binta.