Autodeterminatzione

Home » Autodeterminatzione

Lege urbanìstica, epìlogu dinnu de una legisladura fuliada

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. No ischimus si Pìgliaru e Erriu – gasi comente s’ùrtima Giunta de tzentru manca at fatu in su 2008 – apant detzisu in manera deliberada de si ruinare cun s’urbanìstica pagos meses in antis [...]

24/03/2018|Autodeterminatzione|3 Commenti

Iscòrias, su contu de su NIMBY no andat prus bene (de Marcu Meloni)

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Pro deghinas de annos ant bogadu a pìgiu sa sìndrome NIMBY – Nono in sa corte mea - , pro faeddare de sa contrariedade de sas comunidades locales a fraigare òperas o a cumintzare [...]

22/03/2018|Autodeterminatzione|1 Commento

Praticare s’autodeterminatzione in una natzione sena Istadu

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Sa Sardigna est una Natzione sena Istadu. Mègius, est una Natzione chi in custa fase istòrica particulare est insertada in unu patu costituzionale chi dat forma a sa Repùblica italiana. Su “natzionalismu” italianu s’at [...]

21/03/2018|Autodeterminatzione|2 Commenti

Sa dibata subra sa lege urbanìstica est prus trista de sa matessi lege urbanìstica

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Su resurtadu de sas eletziones de su 4 de martzu no at insignadu nudda, nen lu podiat fàghere. No est tempus de analisis sèrias o de visiones de prospetiva. Est prus su momentu de [...]

18/03/2018|Autodeterminatzione|9 Commenti

Sa visione mea “noa” autodeterminada (de Pino Ladu)

Che a bois, totus, cust’annu apo votadu pro sa prima borta Progetu Autodeterminatzione. Che a unos cantos de bois fortzis custu est su primu votu meu a una lista autonomista. Creo chi s’autoderminatzione siat unu percursu de cussèntzia. Pro medas annos mi so impinnadu in su campu de su sotziale e de sos sòtzios, creende [...]

12/03/2018|Autodeterminatzione|1 Commento

Ma su votu est istadu realmente ùtile? (de Lucia Chessa)

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Sos italianos ant votadu ma no aparit, nemmancu dae inoghe a unu tempus, un'ipòtesi de majoria de guvernu. De su restu, s'ischiat giai in antis de sa votatziones e, in prus, a custu resurtadu [...]

09/03/2018|Autodeterminatzione|2 Commenti

Is puntos de fortza e cussos de debilesa: millu pro ite depides (depimus) sighire a in antis (de Giagu Mura Sanna)

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Istimadu Anthony, no nos connoschimus de persone, deo so una de is binti mìgia persones chi at votadu pro su Progetu de Autodeterminatzione. E apo a èssere tra cussos chi ant a pedire de [...]

08/03/2018|Autodeterminatzione|11 Commenti

S’8 de martzu ispètziale meu cun sas fèminas de Autodeterminatzione (de Mariangela Dui)

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Cras est s’8 de martzu, non bi l’apo mai festada custa die de memòria femminile. Chistione de tzèllulas, de connessiones mancadas, de diferèntzias genèticas definidas, de recurrèntzias isuladas de calendàriu litùrgicu chi non m’agradat [...]

07/03/2018|Autodeterminatzione|3 Commenti