Custu est su giassu in limba Sarda.

Per leggere l’articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l’opzione del tricolore.

Sos mastros de sa tàtica polìtica ant reconnotu in sa motzione de tzensura a s’assessore a sa Sanidade Luisu Arru, acrarida in Consìgiu regionale dae su cabu-grupu de su Pds Gianfranco Congiu, una chìnnida primorosa. A chimbe meses dae saseletziones regionales de acabu freàrgiu, francu ispantos (sa probabilidade paga est) in contu de sa chistione urbanìstica, in s’ora chi sa situatzione de sos polos diferentes sighit prus che disgagiada e aberta a ogni possìbile isvilupu, sas trupas chi faghent referèntzia a s’ex assessore Paolo Maninchedda, prusnumerosas meda de canto creimus, ant marcadu unu puntu. In pessu chi prus de un’osservadore at notadu su “sucursu” (e torra) lòmpidu dae su tzentru-dereta (essidu dae s’Àula) a una majoriasemper prus in dificultade e su fatu chi sos sustennedores de sa Cunvergèntzia natzionale si potzant como alabantzare pro èssere sos ùnicos a s’oponnere a sa polìtica sanitària de Pigliaru e a sa reforma de sa retza ispidalera. Fatu custu chi diat èssere ispantosusi no nos esseremus agatados in un’època de informatzione (e polìtica) lìcuida: su Pds pro bator annos at sustènnidu (cun sosvotos in Consìgiu, cussu chi a beru contat) – mancari ischende caunas cantas cosas no fiant de sustènneresas reformas de Pigliarue su cumportamentu masedu suo rispetu a sos guvernos Renzi-Gentiloni. Como però – pustis de ddaere fatu giai respetu a saschistiones chi pertocant su dinare pro sa zootecnia – si còllocatche a oponidore internu de sustàntzia (e, fatu fatu, che a ùnicaopositzione pùblica, in sos mèdios de informatzione), betende in firmu in atirare su parre pùblicu pagu interessadu a tennerememòria e prus pisile a sas chistiones de pagu apretu.

E comente at acabbare? Ddoe at chie narat ca, custa borta, sa postura noa de Paolo Maninchedda – chi issu pretendet èssere coerente rispetu a sas ideas, antis chi a sas alleàntzias ocasionales– no at a andare bene e ca su Pds at a abarrare cun su luminu in manos, agatende gennas arreadas in su tzentru-dereta e reconnoschèntzia tebi·tebi (tzertu sa candidadura a sa Presidèntziao sa retzida de sas istàntzias de prus importu nono) in su tzentru-manca.

A cussu puntu sas alternativas diant èssere pagas a beru: atzetareunu rolu segundàriu in sa coalitzione atuale de riferimentu (ipòtesipagu probàbile) o giogare a s’aconcada punnende a èssere su polo de bator (o de chimbe), cun peuta indipendentista e tzìvica manna. Ddoe at però finas chie creet ca a s’imbesse ddoe diant podere èssere acontèssidas positivas, mirende cun curiosidade a s’atobiude domìniga in Abbasanta: su fatu chi giai bintisès sìndigos((Lùvula, Torpè, Lodè, Thiniscole, Otzana, Biddamassàrgia, Iscano Monteferru, Sìligo, Pèrfugas, Siamanna, Macumere, SantuLussùrgiu, Tortolì, Sèdilo, Ussassa, Lanusè, Cardedu, Girasole, Biddanoa Monteleone, Mara, Romana, Talana, Abbasanta, Sune, Tresnuraghes e Biddacidru) apant retzidu s’invitu e pedidu de faeddare in sa reunione est inditu de atentzione pro unuproponimentu chi, tocat a nàrrere, finas a como no ddaiat retziduperunu de sos partidos a chie fiat adderetadu in manera ufitziale. Est una partida detzisiva, cussa de su Pds. Pro sa subravivèntziasua e pro sa determinatzione noa de su cuadru polìticu sardu. Tèngio sa timoria però ca sa partida sanidade, mancari marchendeunu puntu in favore, ddapant giogada cun ritardu faltosu. A s’erèntzia (e a sos eletores) sa matanosa sentèntzia.