Semus torra inoghe.

Bene agatados a sos amigos de semper e bene bènnidos a sos noos.

Custu ispàtziu nou naschet pro un’apretu minore minore: àere unu logu in ue sighire a tratare cun bois totus.
Un’ispàtziu abertu a sa Sardigna, a s’Europa, a su Mundu.
Unu logu prus fìsicu chi non virtuale in ue nos podimus addòbiare e nos pònnere cara a cara, proende a fàghere calicuna cosa de cuncretu pro isparghinare ideas e fatos, proende a ispuntorgiare sos chi leant detzisiones a tales chi pighent su caminu de sa modernidade, de sa giustìtzia sotziale, de sa trasparèntzia, de su coràgiu e de s’inclusione.

Nos diat pràghere a agiuare sa Sardigna, a dare unu manu pro fraigare una sotziedade mègius, pro frimmare sa cuntierra intre tzentru e periferia, ponende unu frenu e binchende s’ispopolamentu e s’isperdìtziu.
B’at a àere tretu pro totus sos chi ant calicuna cosa de nàrrere e l’ischint nàrrere a manera cumprida, cun rispetu e pro fraigare non pro destrùere.

Amus a èssere tostos ma achistiados, comente est pretzisu chi siat, cara a chie at sa responsabilidade de traballare pro su megioru de sas cosas. Tostos contra a s’isbaida, a sas clientelas, a sos imbòligos, a sa tzerachias.
Achistiados pro sas faddas fatas in bona fide.
Custu progetu est multilingue: totu sos contenutos ant a èssere dispònibiles in sas limbas sarda, italiana e inglesa. Sas tres limbas chi cadaunu chi bivet in sa terra nostra at a dèpere connòschere, intro una generatzione, pro àere sos ogros abertos e ammodados cara a sa terra nostra, a s’Europa e a su Mundu.