Su Mundu

Home » Su Mundu

Chie at postu fogu in s’abadorgiu? In Sardinia un’esercitu de omines pro istudare su fogu e mancunu pro lu prevennere (de Portolu Porcheddu)

Cando fìamus pitzinneddos, pro nos fàghere assuconare, sos mannos si ghindaiant a nois narende unu dìciu afortigadu dae su tempus: «Tue ses cussu chi at postu fogu a s’abbadòrgiu?». Sa resposta nostra fiat prena de timòria e iscontada: «Non so istadu deo!». A pustis ebbia de sos rìsidos de totus nos rendìamus contu chi si [...]

02/08/2017|Su Mundu|4 Commenti

Su ‘ocu chi eri sero ant postu in Torpè (de Mariangela Dui)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Su 'ocu chi eri sero ant postu in Torpè, ant allarmatu torra una comunitàte indiffèsa, rispettu a sa vuria maleita de sas fràmas chi si sont pesatas artas, ispintas dae su ventu vederatu. Torpè, ingrenucatu vortzis indainnantis a custu dolu, sinch'at [...]

26/07/2017|Su Mundu|2 Commenti

Ustica, Cossiga presidente e is mortes meda sena acrarire

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) (In sa die de s'anniversàriu de su disacatu de Ustica, pùblico unu cantu de su capìtulu chi a cussa acontèssida apo dedicadu in su libru meu subra Frantziscu Cossiga) “A is 8 de merie de su 27 de lampadas 1980 Frantziscu [...]

27/06/2017|Su Mundu|0 Commenti

G7, trasportos in Sardigna: su trenu de sos disìgios e sa capsula alimentada a piberone (de Bartolomeo Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Acollos in Sardigna sos sete òmines prus mannos de su mundu in fatu de trasportos: Marc Garneau de su Cànada, Elizabeth Borne de sa Frantza, Alexander Dobrindt de sa Germània, Keiichi Ishii de su Giapone, Chris Grayling de su Rennu Aunidu, [...]

22/06/2017|Su Mundu|8 Commenti