(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

Acollos in Sardigna sos sete òmines prus mannos de su mundu in fatu de trasportos: Marc Garneau de su Cànada, Elizabeth Borne de sa Frantza, Alexander Dobrindt de sa Germània, Keiichi Ishii de su Giapone, Chris Grayling de su Rennu Aunidu, Elaine Chao de sos Istados Aunidos, Violeta Bulc de sa Comunidade Europea. A los retzire totus b’at a èssere su ministru italianu Gratzianu Del Rio. Su presidente sardu Pigliaru no est istadu cumbidadu e nemmancu su ex assessore sou a sos trasportos, Massimo Deiana, nointamen si siat distintu, ùrtimu imbentu sou, cun sa proposta de sa capsula Hyperloop, chi dae Bastia diat dèpere andare a Casteddu in 40 minutos.

Immaginende chi custos 7 mannos diant bènnere in Sardigna cun mezos pùblicos, bidimus comente diant lòmpere a Casteddu.
Marc Garneau (Cànada), aterradu cundunu bolu internatzionale dae Otawa a Barcellona, cheriat lòmpere a s’Alighera cun su bolu Ryanair, ma calicunu l’at naradu chi l’ant supressu pro neghe de sa cuntierra intre sa Regione e sa cumpagnia irlandesa. Pro tantu at dèpidu fàghere iscalu a Milano. Giòmpidu a s’Alighera no at agatadu nemmancu unu pulman pro Casteddu. Tando at detzisu de andare in antis a Tàtari e a pustis leare una corriera “Pani” deretu a Casteddu, ma s’autista l’at naradu chi sa Cumpagnia est fallida e chi pro tantu depiat leare un’àteru pulman ARST pro Casteddu. L’at naradu fintzas de non si leare presse ca bi cheriant nessi bator oras pro b’arrivire.
Elizabeth Borne de sa Frantza est una fèmina atrivida e s’est fata acumpangiare a Bosa mare mare. Lòmpida a su portu de sa Planàrgia cheriat leare su trenu pro Casteddu, ma l’ant naradu chi dae sos annos ’80 sa lìnia l’ant supressa e chi como b’est su treninu birde, ma l’ant naradu in prus chi sa cursa partit a sas 9,30 e non s’ischit a ite ora arrivit. Forsis diat àere fatu in tempus a leare a topu e a pare su trenu chi dae Tàtari andat a Casteddu, l’ant cossigiadu. Comente si siat l’ant naradu de non si leare presse ca bi diant chèrrere nessi chimbe oras de biàgiu.
Alexander Dobrindt de sa Germània at leadu s’aèreu pro Olbia e cheriat andare a Casteddu in Trenu. Lòmpidu a s’istatzione de su cabulogu gadduresu, at leadu su trenu pro sa capitale sarda, ma l’ant naradu de istare a s’atenta ca in Chilivani si giambat trenu. Giòmpidu a Chilivani su trenu chi dae Tàtari andaiat a Casteddu, e chi depiat leare issu, fiat in retardu de una paja de oras. Tando at preguntadu si b’aiat unu pulman, ma l’ant naradu chi nono e chi dae in cue depiat leare ebbia su trenu pro Casteddu, ma non si depiat leare presse ca bi cheriant nessi ses oras.
Keiichi Ishii de su Giapone, isulanu comente a nois, cheriat bènnere in nave cun tota sa famìlia, ma bi l’ant iscossigiadu ca, no essende residente e no apende prenotadu, diat àere dèpidu pagare dae Civitavecchia a Olbia prus de milli èuros, obberusiat cussu chi l’est costadu pro bènnere in aèreu dae Tòkyo a Roma, e chi, dapoi, diat àere dèpidu fàghere su biàgiu dae Olbia a Casteddu umpare a su tedescu Alexander Dobrindt. Pro tantu l’ant naradu de leare s’aèreu deretu dae Roma a Casteddu, mancari l’esseret costadu, chentza pronotatzione antipitzada de meses, su matessi dinari de su bolu dae Tòkyo a Roma.
Chris Grayling de su Rennu Aunidu, amantiosu de archeologia sarda, cheriat bìdere sos duos monumentos nuràgicos prus importantes de sa Sardigna (Santu Antine e Barùmini) e sos iscavos de Monte Prama. Intradu in totu sos giassos internet pro bìdere sos culligamentos dae sos aeroportos a custos logos, a pustis de oras e oras chirchende, s’est rèndicu contu chi non b’at perunu culligamentu dae sos aeroportos sardos a custos logos famados, si non leende cuddos pulman o cuddos trenos narados in antis. Tando l’ant cossigiadu de lassare a pèrdere si abberu cheriat lòmpere in tempus a su Summit G7 e de non si leare presse.
Elaine Chao de sos Istados Aunidos, nàschida in sos gùturos de su Gran Canyon, cheriat bisitare su Gurropu. Ma l’ant naradu chi su problema non fiat de andare dae Orgòsolo a su Gurropu, ca sas ghias bi sunt e sunt preparadas, ma dae unu cale si siat aeroportu sardu a Orgòsolo. Si cheriat andare in trenu depiat sighire s’aventura de sa trata Olbia-Chilivani-Macumere-Nùgoro e, dae cue, su pulman pro Orgòsolo. Si disigiaiat, imbetzes, de andare in Corriera depiat sighire sa trata Olbia-biddas meda-Nùgoro-Orgòsolo. Ma l’ant ammentadu de non si leare presse.
Violeta Bulc de sa Comunidade Europea, fèmina chi l’aggradat su mare e su sole, cheriat bìdere nessi s’ispeàgia de sa “Pilosa” in Istentinas e cussa de Bèrchida in su Nugoresu. Tando luego l’ant fatu a cumprèndere chi sa distàntzia non si medit in lìnea de aera, ma in terra caminu caminu, e chi pro bisitare custos duos logos in sa matessi die cun mezos pùblicos fiat bellu e impossìbile. L’ant ispiegadu chi non b’at perunu mezu chi ti giughet dae un’ala a s’àtera de sa Sardigna sighende sas mègius ispeàgias. Pro tantu l’ant ammentadu chi inoghe su tempus curret lentu e chi non si depet leare presse.
Gratzianu Del Rio, ministru italianu, imbetzes, dae su momentu chi non nde l’afutit nudda de bisitare nen nuraghes, nen ispeàgias e non gùturos, at detzisu de bènnere in Sardigna passende dae sa Còssiga. Pro tantu at leadu su traghetu Livorno – Bastia a 83 euro (duas pessones + auto) e dae Bastia a Casteddu cun sa càpsula Hyperloop proposta dae Massimo Deiana e in 40 minutos che fiat in Casteddu. Giòmpidu a su G7 at declaradu chi sos trasportos in Sardigna sunt comente sos trenos de su disìgiu, chi andant a s’imbesse, ma chi in su tempus benidore s’at a megiorare. Isperemus chi non penset de resòlvere su problema isperimentende una capsula noa chi, alimentada a piberone e tzacada in su logu giustu, diat fàghere cùrrere un’òmine pro oras dae un’ala a s’àtera de sa Sardigna.
Ma nois sardos semus abituados a non nos leare presse e amus a isetare sas eletziones chi ant a bènnere pro resòlvere custos problemas.