Su Mundu

Home » Su Mundu

Cicerone, sa Sardigna e i Sardos (de Francesco Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) A fitianu, in is Media nùmenant e ammentant a Cicerone pro sa sabiduria sua. In prus, craru est, chi pro su "latinu" suo clàssicu, fini, cumplessu e sena paris. Cumparto. Non faeddant mai però, mancu cussos sardos, de sa relatzione sua [...]

25/08/2017|Su Mundu|3 Commenti

Bia Roma pedonale? Is casteddajos cherent cumprendere (de Angelo Lilliu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) A pensare ca sa dibata chi nd'at essidu pustis de serrare a su tràficu bia Roma si potzat cunsiderare unu referendum in piticu tra chie est a favore e chie est contra diat èssere una faddina manna. Su chi cherent is [...]

20/08/2017|Su Mundu|4 Commenti

Carcada s’iscola (italiana) in Sardigna (de Francesco Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Tra totus is binti regiones, is istudiantes sardos, registrant is resurtos peus: sunt is prus reprovados e prus rimandados. In s'iscola segundària de segundu gradu su 28,6 pro chentu at sa suspensione de giudìtziu, est a nàrrere ca depet torrare a [...]

19/08/2017|Su Mundu|5 Commenti

Is mortos de Bartzellona e totus is rispostas chi non renesso a mi donare

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Su 3 de austu - bìndighi dies a oe - fia passigende cun totu sa famìlia mea prus istrinta peri is Ramblas de Bartzellona. Ammuntonados, s'unu pitzigadu a s'àteru, bàsciu unu caente chi allupaiat. Pratza de Catalunya, su mercadu de Boqueria, [...]

17/08/2017|Su Mundu|9 Commenti

Sa tristura de is pipios nostros e sa cuntentesa de is filipinos (de Gianluca Floris)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In custas dies de Mesaustu apo assistidu, in sa matessi plaja, a su paschinunti de s'acabu de sa tzivilidade otzidentale nostra, e a su triunfu de is àteras culturas. Su pipiu italianu fiat a solu, gioghende a solu, teniat suta de [...]

17/08/2017|Su Mundu|8 Commenti

Unu càbudu sardu, sardista e indipendentista pro eligere senadores foras dae is grupos italianos

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In s'ora chi medas pensant a is Regionales 2019, deo so cumbintu dae tempus chi s'atòbiu de fundamentu pro una rivolutzione polìtica in Sardigna siat cussu de is eletziones polìticas 2018. Totus narant chi est como chi ddoe at su terrinu [...]

16/08/2017|Su Mundu|20 Commenti

Sa Costitutzione de Sardinia nostra (de Portolu Porcheddu)

Sa Costitutzione de Maninchedda e Sedda m’ammentat cuddu tale chi, no apende dinari, sonniaiat a boghe arta a dae nantis de sos fìgios de comporare una bella màchina, ponende in subbùlliu tota sa famìlia: chie si cheriat sètzere a dae segus, chie a dae nantis, chie a destra, chie a manca. A sa fine su [...]

14/08/2017|Su Mundu|3 Commenti

Chèrgio una Sardigna continente chi amparet sas pàtrias minores

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) In custas dies s’est iscritu meda de identidade, passadu, presente e benidore, in custu logu de addòbiu fìsicu, mancari chi in unu mundu virtuale che a su de internet. E tando m’agradat a propònnere unu pensamentu meu reghente in contu de custu tema. Sa Sardigna [...]

05/08/2017|Su Mundu|2 Commenti