(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

A pensare ca sa dibata chi nd’at essidu pustis de serrare a su tràficu bia Roma si potzat cunsiderare unu referendum in piticu tra chie est a favore e chie est contra diat èssere una faddina manna.
Su chi cherent is casteddajos est a cumprendere.
cumprendere antis de totu si sa sèbera de sa Giunta comunale dispintada de esperimentu est orgànica a unu progetu cumplessivu subra su creschimentu urbanìsticu de sa tzitade;
cumprendere si sa manera finas a como imperada dae Zedda de proare a bidere s’efetu chi produet andet de acordu cun sa passèntzia de is cun-tzitadinos suos chi diat pàrrere acabbada;
cumprendere si sa Casteddu chi s’aprontat a acarare su benidore siat progressista o cunservadora o, comente paret su disìgiu de sa majoria unu pagu de s’unu e unu pagu de s’àtera.
a su sìndigu is crìticas dd’ant obligadu a iscoviare in pare is intentos suos chi in sustàntzia tenent in contu una pedonalizada massitza de is bias de su tzentru istòricu a profetu de una, possìbile, vida mègius ma a crepu de is bisòngios de chie est obligadu a manigiare sa vetura.
S’idea de una Pratza pedonale a faci de su portu est galana e mancu gasi istrama.
Pro como però fartant unas cantas bases de fundamentu:
– Duas carreras pro sentidu de martza no ant agiumai a bastare pro chi su tràficu colet comente si depet e custu finas in s’ipòtesi chi si diat depere, comente isperamus, ismenguare.
– Su ladus de is pòrtzios de Bia Roma no at a tènnere agiumai tretos de pratza, francu mudende su pamentu istradale, s’allughentada pùblica, su cuncordu urbanu. E finas gasi diat èssere semper un’istrumìngiu, una bia de perda a tumbinos cun arcu in s’oru de is camineras. Fea.
– Is alternativas a sa circulatzione pro transire bia Roma parent pagu inditadas. in bia Roma ddoe colant milli e milli de veturas chi a cue sunt inderetadas dae is obras fraigadas pro intrare in tzitade. Dae unu ladus sa bia istatale 195 dae Pula a Teulada e sa bia a bator carreras chi andat dae e conca a sa 130 e a sa 131 unu volùmene mannu de tràficu, e dae s’àteru ladus su tràficu, cussu puru mannu chi lompet dae bia Reina Margherita, bia XX de cabudanni, Bia Bonària, bia Diaz e bia Colombo.
Prus o mancu una duina de carreras chi giai oe acabbant sende oto e chi diant depere acabbare sende bator.
A progetare sutapassàgios e parchègios est duncas netzessàriu francu non cherimus deretare su tràficu a intro de su portu o acorrende sa tzitade intro de issa etotu.
Faghide nos ischire, si podides.