Su Mundu

Home » Su Mundu

Una “lege” noa subra sa limba dannàrgia e clientelare

Sa prima manu de testu unificadu de Lege subra de sa limba sarda, redatada dae sa sutacummisione de sa II Cummissione de su Cussìgiu Regionale de sa Sardigna, est su segundu tentativu fatu male de legiferare subra de sa polìtica linguìstica in custa legisladura malassortada. Giai su sèighi de ghennàrgiu de su 2015 aiant presentadu [...]

09/06/2017|Su Mundu|0 Commenti

Sa crisi de sa Sardigna est finas cussa de su Partidu-Istadu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In Sardigna b'at in sustàntzia unu partidu mannu feti, fungudu, sòlidu, erèntzia in capas unu pagu groga de su chi sunt istados is Partidos chi ant fatu s'istòria republicana. In medas cussas formatziones si l'as ammentant -in negativu - pro is [...]

08/06/2017|Su Mundu|1 Commento

Su problema de èssere cussentzientes (de Vitòriu Sechi)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Ispantadu, apo assistidu a is immagines de s'arrestu de su cabu mafiosu Giorgi. Sa furriada mia at istadu unu misturu de arrennegu e birgòngia. Su chi prus m'at assuconadu sunt is "basamanu" de is "basadores", elementu de decoru a dolu mannu [...]

05/06/2017|Su Mundu|0 Commenti

Basamus sas manos? Cuss’imàgine chi ofendet, ma a si nechidare non bastat

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Est dae eris chi apo in ogros su videu de su mafiosu arrestadu e de su bighinu de domo chi, suta sa mirada de s'agente de Politzia, basat cussas manos istrintas in sas mussas. Est un'imàgine chi faghet male, chi ofendet, [...]

04/06/2017|Su Mundu|3 Commenti

Eurallumina, sas promissas tzìnicas de semper e su ludu ruju dae sa birgòngia

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In sa provìntzia cun s'economia prus arruinada de sa Repùblica b'est chie galu punnat pro s'Eurallumina e sa cadena produtiva de s'allumìniu pro mustrare s'illusione de su traballu. Faghende finta de non bìdere sos efetos econòmicos e ambientales ruinosos produidos dae [...]

02/06/2017|Su Mundu|12 Commenti

Comente eletore mèdiu naro: so infadadu e istracu, est ora de cambiare (de Alberto Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)   Lu cunfesso, so giai infadadu; pro èssere pretzisos, infadadu e istracu. So infadadu ca, a a parte sa chistione de cando b’ant a èssere sas eletziones in Sardigna, isco giai, a minudu, ite ant a nàrrere e ite licoreddos ant [...]

01/06/2017|Su Mundu|10 Commenti

Moninchedda e d’amore in su tempus de Frantziscu I: unu contu mesu epicu (di Bartolomeo Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) «Cherzo dare un’adiosu a s’amore» est istada s’ùrtima fràsia pronuntziada in pùblicu dae Moninchedda in antis chi lasseret sa Corte e, pro tantu, s’ùrtimu òmine sou, Frantziscu I, a su pròpiu distinu. Moninchedda urtimamente si fiat intèndida a sa sola dae [...]

31/05/2017|Su Mundu|3 Commenti