(Per leggere l’articolo in sardo cliccare sulla bandierina in alto)

Narant chi siat curpa de su berlusconismu de destra, fatu carri in Sua emitentza. Ma imoi chi cumandat cussu de manca, is cosas no parint cambiadas meda.

Amitendu chi Berlusconi e Renzi si potzant cunsiderai de destra o de manca.
Comenti sa cronaca s’iscóviat, su problema no funt is dûs dominadoris de sa scena pólitica de is ùrtimus bint’annus (fichiu che perdusèmini su primu e no parit de mancu su segundu) ma sa sotziedadi chi ddus at prodùsius e chi issus etotu, a sighiri, ant ingenerau.

Is medas chi ddus ant susténnius cun su votu e donau costau (o isfrutaus) in is incàrrigus de rapresentàntzia, ponendu invecis de su isciri, su minescimentu, sa capassidadi e sa ballidoria de su trabballu e de su tempus postu po studiari, àteras beridadis chene farta: fàiri carriera in cali si siat modu, su cultu de s’imàgini, su poderi de is clan, s’interessu personali.

Su degeneramentu e sa isciusciadura de sighiu de sa Primu Repùbblica (at donau ita nàrriri própiu poita degeneramentu, duncas una ecetzioni patológica, cunfroma a is régulas – virtudosas – de s’impìnniu in polìtica) si funt pesaus a sistema chene peruna ecetzioni in sa Segunda.

E de custu is iscàndulus, is apiculaduras chene frenu perunu de personagius chene capia e fingius, mezanus in sa preparatzioni giurìdica, económica e sociali, bonus meda a fàiri assótzius de poderi po tragari votus. Ma gentixedda aici, tzerriada a medas passadas a tènniri incàrrigus istitutzionalis, podiat e podit fàiri leis de calidadi chi tengant comente fini su interessu de totus?

Nemus si podit cunsiderai innotzenti, prus che totu chini si bendit a stracu baratu su votu, sa partecipatzioni, e su logu chi tenit in sa sotziedadi. Ita tocat a fàiri tandus? Su benistàiri de totus rapresentat su isteddu polari chi si podit sarvari no iscéti ànima e cusciéntzia ma fintzas portafólliu e benidori.

Chi no si torrant a recuberai sa ballidoria acapiada a minescimentus, valoris e onestadi no nc’at àiri aministratzionis virtudosas e capassas. Sa genti dda depit acabbari de delegai, de torrari agoa, de pediri prexeris, impetixeddas, e acotzus. Pretzetint a chini ddus rapresentat a èssiri onestus, pretendant chi sa vida lìmpia siat a faci de totus e no fatzant s’ogu a is privilégius.

Dónnia tzitadinu podit èssiri importanti in custa rivolutzioni, depeus fàiri in modu de no si cundennai a manu nostra a su ressìnniu e a s’iscabudadura. Dosinuncas s’eus a acatari a lestru ca su fundu no est stétiu tocau ancora.