B’at chie faghet sa càvia pro isperimentatzione de curas noas e chie, che a s’azienda Agrindustria de Cuneo donat disponibilidade pro esperimentos de produtzione de farinas prus baliàbile.

Sutzedet in Cuneo in ue s’impresa Agrindustria, ispetzializada in su tratamentu de laore, legùmenes, e fibras pro s’indùstria alimentare, at adduidu a su progetu Bee, building energy ecosystems, promòvidu dae su tzentru de chirca Csp de Torinu.

Est unu programma pro perfetzionare s’impreu de s’energia rinnovàbile in su protzessu produtivu gràtzias a sensores inteligentes chi podent “intendere” cantu consumant sos machinàrios inditende cando e pro cale tipologia de traballadura si devet ativare.

«Custu sistema permitit de risparmiare in sa bulleta ca règula sos consumos cara a s’energia rinnovàbile prodùida dae eòlicu, solare e geotèrmicu a disponimentu, a manera de impreare cussa comporada dae sa retza traditzionale cando serbit ebbia, cun grandu rispàrmiu, in àmbitu industriale e finas domèsticu», acrarit Andrea Molino chircadore de su Csp e moderadore de sos progetos de sensoristica in agricultura.

S’interfache chi trasformat s’energia in èuro
A sos machinàrios chi Agrindustria usat pro produere sas farinas suas ant aplicadu sensores pro mesurare sos consumos e custos inditant canta energia est netzessària, a esèmpru, pro sa molidura o finas pro àtera tipologia de traballadura prus fine.

Su sistema, isvilupadu dae Csp, Politecnicu de Torinu, Energrid e Teseo Clemessy, at compidadu pro un’annu su cumportamentu de s’azienda. Sos datos regollidos ant a serbire a realizare su programma chi pro mèdiu de un’interfache impitadora at a traduire sos kWh in Euro pro sos diferentes livellos de faturatzione e at a inditare a chie gestit sos machinàrios cando los allutare: si a esempru Agrindustria deperet impreare unu protzessu a artu consumu, su sistema, pro risparmiare, diat pòdere sugerire de lu fàghere in una die de sole o bentosa meda.

S’opinione de s’azienda
«S’azienda giai oe est dotada de sistemas a fonte rinnovàbile, che a sos pannellos solares, ma custa tipologia de compidada est istada comente si siat ùtile meda» acrarit Silvia Barbero, chi at coordinadu su progetu de chirca e isvilupu a contu de Agrindustria. «Castiende a domo nostra, no est possìbile istudare de su totu unos cantos machinàrios, chi traballant a regìmene artu , ma feti su fatu de pòdere mesurare su consumu de cada protzessu est istada una rivelatzione».

Agrindustria, a esempru, at cumpresu chi sos consumos energèticos creschent meda a beru cando su machinàriu est a tretu de si guastare o tenet bisòngiu de mantenidura.

«A sa pròpria manera immoe ischimus cando podimus ativare unu machinàriu chi impreamus pagu bortas ma chi est a seguru energivoru», concruit Silvia chi ispiegat comente at pedidu a s’azienda àteru finantziamentu, pro 1 millione de èuro, chi diat pòdere ismanniare sa compidada de sos consumos impreende fontes rinnovàbiles e reduende a su mègius possìbile su prètziu de sa bulleta.