Custu est su giassu in limba Sarda.

Per leggere l’articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l’opzione del tricolore.

“Cun bois, como, diamus ispèrdere su votu. Mègius sos grillinos como e bois in sas Regionales”.

Eletore discuntentu istimadu, chi cheres imbiare unu messàgiu de botzadura a sos partidos traditzionales, ma times a ispèrdere su votu, pedo petzi tres minutos de su tempus tuo.

Tre minutos in ue, cun rispetu assolutu, dia chèrrere cumpartzire cun tegus unu resonamentu polìticu fundadu in sos nùmeros.

In Sardigna, custu est craru, su votu inùtile est su chi si dat a sos partidos italianos.

Siat a sos betzos, chi amus giai connotu in sa proa (fallimentare) de su guvernu, siat a sos “noos”, chi non tenent una classe dirigente credìbile.

Est unu votu inùtile fintzas e mescamente dae su puntu de vista numèricu.

Est a nàrrere, pròpiu sa motivatzione chi impitant medas indetzisos e discuntentos pro si furriare a su Movimento Cinque Stelle e no a su progetu totu sardu de s’Autodeterminatzione.

“Cun bois, como, diamus ispèrdere su votu. Mègius sos grillinos como e bois in sas Regionales”.

Ma subra de cales datos cuncretos si fundat custu resonamentu?

Bidimus sos nùmeros, cussos veros. E sos nùmeros, giai s’ischit, sunt conchitostos.

In Itàlia su corpus eletorale est formadu dae unos 50,7 milliones de eletores.

Ponimus chi a sas urnas , su 4 de martzu, andet sa matessi pertzentuale de votantes de su referendum de nadale de su 2016, est a nàrrere, su 65%.

Contende, resurtant unos 34 milliones de eletores.

Como, leamus pro bonos sos sondàgios prus positivos pro su Movimento Cinque Stelle e ipotizamus chi sa lista ghiada dae Di Maio leet su 30% de sos cunsensos.

Diant èssere, de pretzisu, 10,2 milliones de votos. Medas a beru, ma non diant bastare a lòmpere a su 40% famadu chi diat assegurare una vitòria a sa sola.
Sos votos in cussu casu diant dèpere èssere 13,5 milliones.

Como, faghimus contu chi sa matessi pertzentuale (su 30%) su Movimento Cinque Stelle la leet in Sardigna.

Cunsideradu chi su corpus eletorale est formadu dae 1,2 millines de eletores – e ipotizende chi a votare andet su 65% famadu – sos cunsensos de partzire intre sos partidos sunt 800 mìgia.
Duncas, su 30% potentziale est formadu dae belle 250 mìgia votos.

Ischides, duncas, in cale pertzentuale sos 250 mìgia eletores sardos potentziales de sos Cinque Stelle ant a leare parte in su resurtadu italianu de su partidu issoro, chi est (potentzialmente) de 10,2 milliones? Pagos deghimales.

Est a nàrrere, duncas, chi si perunu sardu – pro asurdu – diat votare pro issos, sa pertzentuale a livellu italianu diat colare dae su 30 a su 29,7%.

Sos votos bostros – so faeddende de sos indetzisos chi cherent artziare in unu carru italianu – galu gasi ùtiles bos parent?

In perunu casu sos votos de sa Sardigna, fintzas si totu sos 800 mìgia (il 100%) diant andare a sos Cinque Stelle, diant èssere“ùtiles” o bastantes pro cuncùrrere a modificare su resurtadu italianu.

Ite diat acuntèssere, imbetzes, si 100 mìgia de cussos 250 mìgia (sos indetzisos chi cherent votare “ùtile”) si si diant unire a sos medas chi gia cherent seberare AutodetermiNatzione?

Diat acuntèssere chi unu sugetu totu sardu diat tènnere sa majoria relativa de sos votos, devenende deretu unu “casu” chi si nde diat faeddare in mesu Europa, comente est acuntèssidu pro Còrsica e Catalugna.

Diat acuntèssere chi su messàgiu bostru de botzadura de Pd e Forza Italia non si diat ispèrdere in intro de unu partidu chi at a tènnere su matessi, sena contare bois, una resessida bona (mancari non bastante a andare a su guvernu), ma diat tènnere sa prospetiva de assegurare un’impèllida noa a sa Sardigna.

Nde cunsighit chi s’assuntu “Como a sos Cinquestelle, bois a sas Regionali” si diat mustrare a beru contraprodutivu, mancari bois tengedas intentziones bonas.

B’est su perìgulu de ispèrdere su votu. No ais a influire in su resurtadu italianu e b’est su perìgulu chi boicotedas s’ùnica prospetiva ùtile bera pro sa Sardigna: fraigare unu blocu natzionale, chi siat a tretu de mandare a dae in antis in maniera unitària – cun sa fortza dada dae unu pòpulu intreu chi nd’amparat sas istàntzias – unu progetu nou, pro una Sardigna prus giusta e lìbera dae su giuu e dae sas incrostatziones de sos partidos italianos.

Est unu resonamentu elementare. Sunt nùmeros chi totus podent cumprèndere.

Bos pedo de nde resonare e de fàghere unu sèberu induidu non dae s’efetu tragiamentu chirru a una massa chi non b’ntrat cun sa Sardigna, ma dae sos interessos bostros beros. Bostros, de sos fìgios bostros e de sa terra bostra.

Ammentendeˑbos chi sa Sardigna no est e no at a èssere mai una prioridade pro sos italianos. Ma est una prioridade petzi pro bois. E pro totu nois.