(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

Puntuale comente a unu rellògiu de su Congo belga, su presidente Pigliaru si mustrat biu a pustis de bator dies de mudìmene, cun unu comunicadu pro s’imprenta.
In s’ora chi ddoe at mesu Sardigna avolotada pro more de sa chistione ambientale acapiada a s’agiutòriu ghetadu dae sa Procura de Casteddu, issu abarrat mudu in propòsitu e detzidet de faeddare de un’àtera allega caente: is tzerachias militares.
Inoghe su ritardu diat èssere – a pretzisu – de bator dies respetu a sa manifestatzione cuncordada de unos cantos assòtzios de tzitadinos e partidos indipendentistas suta su Cussìgiu regionale.
Ma, tranchillos, no at fatu mancu custu. Sena si cuntentare de s’ausèntzia sua in sa chistione Santa Gilla/àrea ampra/Fluorsid, at ignoradu finas sa manifestatzione.
Sa risposta sua no est pro is sardos ma pro su su vitzeministru de Defensa Rossi chi dd’at imputadu (finas issu) de mandronia in sa chistione de torrare a definire is tzerachias militares.
Custa borta sa Presidèntzia s’at mustradu in unu comunicadu astradu in ue pretendet “firmesa”, “resurtos” e “determinatzione”. Cosa de is chi is sardos non si sunt abigiados e – fatu galu prus grae pro Pigliaru – mancu s’istimadu guvernu italianu.
Parit de èssere in “Scherzi a parte”