(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

B’at apretu de logos in ue arresonare, in ue si nche pònnere cara a cara, si est pretzisu finas a brigare.

Pustis chi pro annos su dibàtitu
pùblicu l’ant indormiscadu, delegadu a sa TV, e a àteras elites, sa novidade de custu tempus est sa torrada a sa partetzipatzione e a sa mobilitatzione. Nos nde semus abigiados mescamente in Sardigna, in ocasione de su referendum costitutzionale, su 4 de su mese de nadale. Unu muntone de assembleas, de acaramentos pùblicos, de cunferèntzias.

E, posca, sa partetzipatzione de massa cunsighente a sas urnas, a controida cunforma a su passadu, in contu de afluèntzia. Como paret chi, contra su disamore pro sa polìtica politicante, chi abarrat gasi comente fiat, sa gana de partetzipare siat galu forte.

Unu modellu bellu, capatzu de inderetzare custu sentimentu de annoamentu cara a calicuna cosa de costrutivu, est cussu chi s’est isperimentadu sàbadu coladu in Nùgoro, in sa Cunferèntzia aberta de sa limba sarda. Su traballu de unu manìpolu de organizadores atrividos – riunidos in s’assòtziu Acordu – at postu a disponimentu unu logu de acramentu pro chie cheriat interagire subra sos temas de sa limba sarda.

Sos temas, sunt sas peleas. S’istandardizatzione – unu protzessu chi non si podet transire si sa punna est a fàghere crèschere sa limba – ma non cussu e bia: editoria, polìticas linguìsticas, gender, medias, cadaunu de sos àmbitos est istadu forrogadu dae sos grupos de traballu chi non fiant mancu pèrperes cun personalidades de creze sas prus diferentes intro de issas, in unu dibàtitu chi est istadu ricu a manera segura.

Dae cada grupu est essida a pìgiu una sìntesi, chi como l’ant a pònnere in pabiru in unu documentu chi, posca su sedatzamentu, at èssere unidu in unu manifestu.

Unu mètodu de partetzipatzione fraigadore, chi càrculat e incluit, capatzu de unire cumpetèntzias diferentes e esperièntzias.

Como però mancat su passàgiu de primore a manera chi custa gerronada siat a beru profetosa. Colare dae sas paràulas a sos fatos. At a dèpere èssere impignu de totus (organizadores e partetzipantes) a no ispèrdere su patrimòniu de energias e ideas postu in campu sàbadu coladu in Nùgoro dedicadu a sa limba sarda.

In su mentres sos atores pùblicos ant a pòdere contare subra unu modellu chi no est nou, ma chi est a segura semper atzivu pro colare dae s’acaramentu a sa sìntesi de propostas, in antis de lòmpere a sa fase pretzisa de s’aplicatzione cuncreta.