(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Custu fine de chida est istadu de interessu mannu. Chenàbura so andadu a Mamujada a s’adòbiu pùblicu organizadu dae Anthony Muroni. In unu aposentu prenu apo pòtzidu iscurtare sas istòrias de pitzocos animosos, chi in tzentros piticos de Sardigna si ostinant a non chèrrere emigrare e a chircare de creare benèssere e isvilupu cun sas ideas e su sacrifìtziu issoro.

Apo bidu pitzocos giòvanos e pitzocas chi dedicant sa vida a sas biddigheddas issoro, amministrende o faghende impresa, rilantzende o creende dae su nudda ideas chi dant balore a su paesàgiu, a sos prodotos de sa terra e de sa traditzione, traballende a s’ispissu in cunditziones a su lìmite de su possìbile, contra leges assurdas, contra a una burocratzia otusa e unu colonialismu sena piedade e malu, contra a cussu fatalismu betzu (chi pro fortuna cumentzat a iscumpàrrere) chi pintaiat nois Sardos comente discapassos de fàghere totu, bonos a s’òdiu ebbia, a s’imbìdia e a su parassitismu.

Mi at fatu bìdere bene chi sa Sardigna nostra pòbera, fintzas si posta suta a una de sas dominatziones prus devastantes, est galu capatza de angiare fìgios animados dae meda fortza de voluntade e cun calidades mannas meda.

Sabàdu imbetzes in Nùgoro, apo partetzipadu a sa cunferèntzia difùndida in sardu organizada dae su grupu de Acordu, cumpostu dae Alessandro Mongili, Manu Ennas, Giovanna Casagrande e Alexis Alésios

Berengārius.
Una esperièntzia apassionante meda chi at bidu pessones medas –calicunas faeddantes unu sardu òtimu, àteras unu pagu istentadu, àteras chi non lu faeddant agiomai pro nudda- chi si sunt postas a traballare pro aprofundire temàticas diferentes ligadas a s’impreu de su sardu in sa sotziedade de oe.

E est istadu bellu a beru e ànimat bìdere gente meda chi su sàbadu, imbetzes de andare in su Gennargentu a giogare cun su islitinu o a si nde abbarrare in domo in antis a sa tziminera, at preferidu fàghere chilòmetros medas, fintzas cun temperaturas fritas meda, pro dedicare su tempus lìberu pròpiu a sa limba nostra e a su fràigu de progetos pro sa salvaguàrdia sua.

Sinnales, fintzas custos, chi su colonialismu e sos progetos suos de destrùere su pòpulu nostru, si l’ant a dèpere bìdere cun gente meda, ostinada e animosa, chi no at peruna intentzione de si arrèndere.
Sinnales chi dant isperu a chie dedicat sa vida sua a custu pòpulu mannu.