Oras 8, addòbiu in Carbònia de sos giòvanos de su Sucis chi sunt in mùngia pro sa trasferta a Casteddu cara a su Prefetu Giuliana Perrota. Chentinas de tzitadinos de Disocumpàndia – gasi li narant a sa tzitade prus manna de su Sulcis Iglesiente – sunt arribados a Casteddu in pratza Palatzu cun unu corteu chi si faghet intèndere a sonos e boghes, ma chi est ordinadu.

Cun su sustegnu de sos sìndigos de su Sulcis Iglesiente chi ant chertu dare a s’addòbiu unu significu solenne cun sa fàscia tricolore, sìmbulu de seguru frunidu de significu mannu in una riunione chi at balia sotziale. Argumentu de s’addòbiu cun su prefetu sa situatzione de misèria chi non faghet a bajulare in unu territòriu difìtzile.

Traballu ! Isvilupu! Ocupatzione! Est custu s’islogan aboghinadu suta su palatzu de su prefetu, mentres est in cursu s’addòbiu. Ivano Sais, boghe de su Comitadu naschidu dae sesi “Is fìgios de sa crisi” at una punna ebbia: <a fàghere leva subra sas funtziones de su Prefetu, chi at responsabilidades subra s’òrdine e sa seguresa pùblica, pro pedire una mesa de acaramentu cun sas autoridades màssimas de Regione e Guvernu; cunditzione de fundamentu pro arresonare comente firmare su disimpreu e sa poberesa chi nde protzedit>.

In una lìtera intregada a su prefetu totu sas resones chi ant su caràtere de sa netzessidade e de s’urgèntzia pro abèrrere sa mesa de su traballu chi non b’est: 39.000 tzitadinos in unu territòriu chi nde contat 127.000, de sos cales prus de 51.000 sunt pensionados.