Sighimus su biàgiu nostru a s’iscoberta de is istòrias seberadas dae su situ Oxygen 26, chi paris a su giornalista Nicolau Ferrero, is meses passados ddas at regortas in is sitos internet de is sotziedades chi sunt istudiende is làcanas noas de s’agricultura “possìbile”.
Ddas torramus a propònnere a sa comunidade pitica de is letores de custu “blog”, in sa de tres firmadas, comente a impèllida pro nde resonare e s’informare.

Àfrica tech
Sa tecnologia agrìcula at sutzessu mannu in s’otzidente industriale e tecnològicu. Est a non ismentigare però, chi àreas mannas mannas de su pianeta non tenent mèdios econòmicos e tècnicos chi permitant a is massajos, istrechende unu simpli butone, de otènnere informatziones meteorològicas, de programmare s’impiantu de irrigatzione, de controllare s’umididade de su terrenu e de iscoberrere cale contzime (e bio puru) siat mègius pro is tomatas issoro.
In Àfrica sunt naschende unas cantas pensadas adderetadas a reduire sa narada disparidade digitale e a frunire sustentu a is massajos locales. In Ghana, pro esempru, sa sienda Prepeez, paris a su Ministèriu de s’Agricultura, a su WAAPP (Programma pro sa produtividade agrìcula in Àfrica otzidentale) e a sa Banca Mundiale, at ismanniadu unu sistema pro chi unos cantos datos tècnicos, gràtzias a s’imperu de unu telèfono inteligente (smartphone), faghent una chirca in mesu de is bases datos chi giai s’agatant, averìguant is prètzios de is gèneres alimentares presentes in su mercadu ogni die, sighint is previsiones meteorològicas e ispartzinant totu custos informos a is clientes issoro, in possessu de telèfonos mòbiles betzos, imperende pro su prus messàgios de testu o telefonadas. Su guvernu nigerianu, paris a Cellulant Ltd, est chirchende de ismanniare s’ispartzinada de sementza e de ledàmine gràtzias a unu bonus eletrònicu chi reduit is disservìtzios. In Rwanda, Esoko at ismanniadu una prataforma chi pòngiat in cuntatu massajos, ONG e istitutziones. In custa circustàntzia puru est tentu in contu s’imperu de aplicatziones dae unu telèfono inteligente e dae unu situ, però servìtzios meda ddus assegurant galu bia messàgiu iscritu. Unu de is prus pedidos est su chi bìgiat is prètzios in su mercadu e imbiat avisos segundu su mudòngiu de is valores.
(prepeez.com
esoko.com)

Afàbrica de internos.
E ita diat a podere acontessere a su pianeta nostru chi sunt intzertadas is previsiones chi ponent pro sa populatzione un’aumentu de tres milliardos de indivìduos dae inoghe a su 2050? Diat a serbire una superfìtzie de coltivare manna canto su Brasile, però su terrinu de su pianeta nostru est isfrutadu tropu, abusadu, luadu e in parte manna ammontadu de tzimentu. Est pro cussu motivu chi in su MIT de Bòston est incumentzadu su CityFARM Project (Progetu Tzitade-Fatoria) pro aprofundire e chircare de furriare cumprida e a disponimentu de totus sa chi parit èssere sa mègius solutzione a custu problema dòpiu: su vertical farming, est a nàrrere sa coltivatzione verticale de ortalìtzias. Semus faeddende de coltivatzione de internu, in ue sa lughe est frunida dae LED (sustentada dae sa lughe naturale cando possìbile) e in ue s’imperat sa coltura idroponica (o finas aeroponica: sa sustàntzia nutritiva dda isparghent dereta subra is matas). Su profetu anca est mannu: prus pagu abba, perunu ledàmine chìmicu e pestitzida, perunu terrinu nen dipendèntzia dae su clima o dae is istasiones e redùsida manna de is emissiones de CO2 (perunu machinàriu agrìculu imperadu). Dickson Despommier, autore de su libru Fatoria Verticale (Vertical Farm, 2010) e amparadore de custa batalla, nd’est cumbintu. Is gastos, però, sunt galu artos e est difìtzile a tennere in contu s’agradèssida de su pùblicu pro ortalìtzias chi diant a podere èssere cunsideradas comente a un’ispètzie de màndigu artifitziale. Peristantu sa Philips e sa General Electrics sunt ismanniende làntias noas apòsitas e is impresas incumintzant a crèschere: 24 in Istados Unidos feti, in mesu distacat sa FarmedHere, chi traballat in unu magasinu betzu de giai 3.000 metros cuadrados in Illinois. S’afàbrica e sa ruca sua sunt giai bèndidas in prus de 400 butegas de Chicago, incluida sa cadena Whole Foods.
(vertical-farming.net
verticalfarm.com)