Custu est su giassu in limba Sarda.

Per leggere l’articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l’opzione del tricolore.

Perunu de sos sinònimos de “bullismuinditados dae su ditzionàriu Treccani podet dare contu a beru de unu fenòmenu chi, die pro die, s’ismànniat e nos mustrat situatziones de malacrimèntzia fìsica, psicològica o verbale berdaderas contra a isprus delicados e disamparados, giòvanos, adultos o mannos chi siant. A ddas definire “impertinèntzias”, “insolèntzias”, “disacatosfaghet finas riere pro no pranghere, prus che totucando definint comentebullizadu” – gasi ant fatu unos cantosgiornales – a un’òmine pulliesu de sessantasès annos (est acontèssidu in Mandùria, provìntzia de Taranto) a chie una “baby gang” (àtera espressada chi in atopos che custu no si podetintendere) de pitzinnos e pitzinneddos ant tentu in pùngiufaghende·li aguantare ogni genia de abusu, e ant filmadu sasbalentiasissoro (e ddoe torrant) amparados dae sos tzitadinos de una bidda chi mancari si nde esserent sapidos, pro timoria o fartade ànimu, ant furriadu palas, e non ant denuntziadu.

Is pedidos de agiudu de s’òmine sunt òrchidos e nos punnant a meledare in sèriu subra custubullismu”, tèrmine chi s’acòstiat, prus a piatzu, a s’ùltimu de sos sinònimos bogados dae su repertòriu Treccani: “violèntzia”. Si ddoe acòstiat e ddupropassada. Pro ite ca sa definitzione giusta de canto acontèssiduin Mandùria est in realidadeviolèntzia criminale”. E de sas peus puru, ca cuddu poberitu si nch’est mortu.

(*linguista, sotziologo de sa comunicatzione )