(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

Inoghe in Bartzellona delegados meda de s’indipendentismu sardu s’ant acreditadu comente osservadores internatzionales e sunt sighende unu protocollu de importu cun addòbios e cunferentzias prus o mancu ufitziales cun is autoridades de su Guvernu e cun is diferentes partidos indipendentistas.
Est de importu mannu chi custu acontessat ma nois ativistas de su Comitadu pro su Referendum de sa Catalunya amus seberadu de fàghere ateru.
A de note eris, comente amus lòmpidu in Bartzellona, is cuntatos nostros nos ant acumpangiadu in is domos cuncordadas pro nos acollire e pustis de nos àere nutridu s’ant comunicadu chi s’aìamus a èssere addobiados su mangianu imbeniente ca issos depiant presidire is sègios ocupados.
A manera lògica, in un’aberta de lampu amus pigadu su netzessàriu e nos amus aunidu a issos ca – comente ddis amus naradu – non semus giutos a inoghe pro castiare ma a partetzipare e a donare su contributu nostru a sa càusa. A mimi e a un’àteru cumpàngiu nos at tocadu una iscola pitica pro s’infàntzia in su bighinadu Guinardò.
M’isetaia a militantes e banderas indipendentistas, e apo agatadu a tzitadinos simples organizados comente pro andare in campègiu, pipios, mannos e unu muntone de giòvanos a sacu pro corcare.
– E pro ite est chi seis inoghe? Turistas? – nos preguntaiat sa gente e cando ispricaìamus de èssere in cue pro batalliare paris a issos pro chi siat sa democratzia a binchere e su deretu a s’auto-determinatzione, casi non si ddu creiant e nos torraiant gràtzias cumbidende·nos a bufare e a mandigare.
Ma non sunt issos a depere torrare gràtzias a nois. Is s’iscola in ue amus dormidu ddoe at una cartina cun is minorias linguìsticas de Europa e sa Sardigna dda sinnalant comente “comunitat limguistique bilinguitzad “.
– A dda bidides custa cartina? – ddis apo ispricadu – a dolu mannu est farsa. Non ddi doe at bilinguismu in Sardigna. Mancu una tutela dèbile ddoe at e oe su guvernu atuale chi bos at donadu solidariedade nd’at isciusciadu cuddu pagu chi ddoe fiat. Semus nois a depere torrare gràtzias a boisàteros. Si binchimus inoghe in Catalunya amus s’isperu de tènnere unu benidore lìberu. Ca si nono semus cundennados a s’isperdere. Pro custu amus bènnidu. Est sa matessi batalla nostra! Oe in Catalunya, Cras in Sardigna!