ISCADRAS RADIATIVAS: NON FAGHIMUS SA FADDINA DE SA RANA BUDDIDA

Dae su 2015 sa Sardigna at torradu de manera ufitziale a àere sa funtzione de cajenna de s’Itàlia chi dd’aiant donadu in su perìodu sabàudu: difatis est sa Regione a in ue su ministèriu de sa giustitzia at istabilidu chi depant essere presoneris is boss de prus perìgulu de màfia, camorra e ‘ndrangheta.

Est istadu fundamentale in su minimare is arriscos de protestas de polìticos e populatzione su datu chi Leoluca Bagarella e is àteros cumpàngios suos esserent trasferidos in sa segretesa prus manna e semper medas chidas atesu s’unu dae s’àteru.

Custa detzisione de s’esecutivu est istada meda abbista, ca propriu pro mèritu suo, is chi si sunt pesados contras de cust’initziativa sunt istados (francu Mauro Pili, Anna Maria Busia e pagos àteros) a beru meda pagos e giai oe sa presèntzia de mafiosos de cada genia in is presones de s’ìsula dda cunsideramus normale o inevitàbile.

Est cosa de interessu mannu sa de valutare chi cust’istrategia guvernativa est istada s’atuatzione de s’ischema sotziològicu de sa rana buddida chi aiat teorizadu Noam Chomsky.

“Immaginade una pingiada prena de abba frida a in ue nadat de manera tranchilla una rana.
Su fogu est allutu a suta de sa pingiada, s’abba si ponet a callentare a bellu a bellu.
Chitzo diventat prus callente, a sa rana prus a prestu dd’agradat e sighit a bi nadare a intro.
Sa temperadura si nde pesat de prus. Immoe s’abba est callente a beru. Unu pagu prus de su chi a sa rana non dd’agradet. Si cansat unu pagu, nointames non s’ispantat. S’abba immoe est callente meda.
Sa rana dd’agatat meda isgradèssida, ma s’est indebilitada e non tenet prus sa fortza pro reagire. A custu puntu dda soportat e non faghet nudda.
In su mentras sa temperadura sighit a si nde pesare galu, finas a su puntu a in ue sa rana agabat — simpremente — morta buddida.

Si sa rana dd’aerent simpremente immèrghida in s’abba a 50°, custa aeret donadu unu curpo mannu de brancas e esseret sartada luego a foras dae sa pingiada.

Cust’esperientzia evidèntziat chi — cando unu cambiamentu si produet de manera bastante istentosa — non s’avertet e pro custu non produet peruna reatzione, peruna opositzione, peruna rebellia.”

Orìgine: Noam Chomsky 10 strategies of manipulation by the media

Immoe, ant a nàrrere in Roma, si pro su chi pertocat unu tema aici traballosu che a cussu de s’arriscu de infiltratziones de sa màfia cust’ischema s’est reveladu aici eficatze in is cunfrontos de una populatzione chi narant tirriosa e chertadora che a is sardos, pro ite non deperet funtzionare cando si faeddat de su depòsitu de iscadras radiativas?

Ischimus difatis meda bene chi mancari is dennegadas guvernativas sa Sardigna abarrat s’ùnica regione a in ue ddu coesistint totus is rechisidos (sismitzidade dèbile, densidade bàscia de sa populatzione etc…) pro dd’acollire “in seguresa”. Pro custu est pretziosu, a in antis a totus is rinvios e totus is dennegadas guvernativas a is cales amus assistidu, chi resessimus a donare unu curpo de brancas a in antis chi non bi siat prus tempus.