(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

Est una denùntzia chi est de bundu sa chi su sìndigu de Assèmini at postadu in su profilu suo de Facebook.

“Sàbadu coladu m’ant imbiadu una lìtera chi aiat in intro materiale fotogràficu – iscriet, in unu post longu, acumpangiadu dae fotos chi faghent pensare -. Màgines a dolu mannu chi iscòbiant, si sos averguos las ant a cunfirmare, sa testimonia de unu istadu perigulosu de luòngiu chi pertocat a sa Laveria de ruga de Coghe, a pagos metros dae sa bidda.

E non bastaiat s’allarme pesadu dae s’inchiesta Fluorsid custas dies. Sas fotografias retratant fustos de sostàntzias chìmicas, àtzidos inframàbiles, resùgios de ferru e amiantu interrados.

Est unu fatu chi testimòniat su pinnichiu mannu e, dia agiùnghere, finas su sensu de rebellia a custu istadu de cosas chi est leende sas comunidades nostras. Su fatu est grae meda e apo informadu dae luego sas autoridades cumpetentes. Pro more de custu disìgio chi sos òrganos prepostos dispòngiant averguos deretos a fines de dare una resposta a custa sinnalatzione.

Dae cando custa amministratzione asseminesa s’est posta a guvernare aiat pedidu chi sa bonìfica prevèdida pro custu situ esseret partida cantu prima, ma pro resposta amus àpidu dae sa Regione Sardigna, mere de sos impiantos, sa proposta de un’aberridura noa ebbia. Nois amus naradu chi nono e amus fatu a manera chi s’aviu nou de sa produtzioen non bi esseret, e custu lu torramus a nàrrere cun fortza.

Si sos averguos, chi como mai cunsideramus urgentes urgentes, ant a proare su contenutu de custas fotografias, mi sento de nàrrere chi su NO a torrare a abèrrere, fiat su mìnimu chi si poderet fàghere tando e, si in casu, naro finas ca no at bastare.

Amus a pedire luego de connòschere sos responsàbiles beros de su disacatu. E l’amus a fàghere in totu sas sedes oportunas.

Sos asseminesos ant su deretu de ischire si custu muntonàrgiu de materiales perigulosos, e chi lùt su logua, siat a beru in sa Laveria e si est gasi, de chie sunt sas responsabilidades de custa birgòngia manna.

Cherimus sa bonìfica de custu situ. Cherimus ischire ite sunt e ite cùant custos muntones mannos de cosa a pagos metros dae sas domos nostras.

Bastat cun sas dudas, bastat cun su mudìmine de sos dugones.

(sas fotos mustrant in òrdine: àtzidos inframmàbiles, amiantu e resùgiu de ferru interrados, una sachita de àtzidu in logu abertu e pèrdidas sighidas de àtzidos.