(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Apo lèghidu su libru de Cristianu Sabino “Cumpàngiu T. Literas a unu comunista sardu ” essidu pro Condaghes. Un’iscritu in forma de epistolàriu chi ponet in campu unas cantas chistiones de fundu de s’aficu polìticu in Sardigna, in particulare “de manca” (ma non feti).
Est una faina carca de perìgulos, però a s’agabbu resèssida.
Uno de is motivos de sa resèssida est ca ant transidu s’idea de ddu publicare comente a sàgiu pro incarrigados a is traballos (in Sardigna oe bi nd’at a tirare a marra).
Sa forma de epistolàriu est ùtile pro mantennere unu registru prus pagu formale de unu tratadu teòricu e a su matessi tempus pro ddi donare un’andamentu a firmadas e a chistiones chi agiudat a nde bogare a campu is diferentes allegas, a ddas collocare in cuntestu e a ddas furriare moddes a matziare finas pro cuddas bucas pagu avesas a anàlisi cumplessas.
Sena dudas est unu mèritu, custu, in ora de debilesa teòrica particulare de sa dibata pùblica sarda.
S’àmbitu indipendentista e autonomista e su chi mirat cun interessu creschende a su protzessu de auto-determinatzione at bisòngiu de produere riflessione iscapiada dae sa contingèntzia polìtica. In custa nèula coloria, sa leva “de mesu” (est a nàrrere non sa bàrdia betza e mancu is de binti annos) at su deretu e su dovere, in particulare cando ddoe sunt annos de militàntzia e unas cantas esperièntzias, de nàrrere su parre suo, de cumprire sa tarea de auto-analisi chi tèngiat in contu un’orizonte prus ampru, sovra-personale, e non sugetivu ebbia.
Dia podere nàrrere de èssere in acordu, in sustàntzia, subra medas de is avaloramentos espressados dae Cristianu, o de èssere in cuncordu cun àteros. Custu però contat pagu. De prus contat chi cussu iscritu resessat a pònnere in filera, in manera cumprensìbile, argumentada sena cumpraghèntzia o trassas, medas de is chistiones subra is chi est netzessàriu chi sa polìtica sarda, in particulare sa de manca, si preguntet.
Comente a prima cussa chi refudat o aguantat male sa chistione matessi de s’auto-determinatzione e cussa acapiada a is partidos italianos. Ma dia nàrrere – no in mesura minore – finas a s’àmbitu indipendentista totu.
Sa letura est cussigiada a beru. finas a chie, foras de Sardigna, at pagas ocasiones pro s’orientare in s’ispàtziu polìticu sardu e in is chistiones chi ddu pertocant.
(C. SABINO, Cumpàngiu T., Lìteras a unu comunista sardu, Casteddu, Condaghes, 2017, pàg. 141, € 12,00)