(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Cando si faeddat subra de is fenòmenos migratòrios, su chi si faghet a parusu est pònnere in evidèntzia su puntu de vista de su migrante o de sa sotziedade chi dd’acollit. Prus pagu a s’ispissu si faghet riferimentu a is cunseguèntzias pro sa colletividade de orìgine.

Su primu consideru chi podimus fàghere est chi is chi espatriant sunt in generale is persones prus motivadas, cun prus grandu voluntade e capatzidade de adatamentu: in pagas paràulas sa mègius parte, sa prus ativa e giòvana de una comunidade.
Pro sa natzione dae in ue lompent est unu disambenamentu de is mègius energias chi gènerat unu pèrdere sicu pro sa sotziedade.
Su resurtu inevitàbile est s’ativare-si de unu tzìrculu vitziosu pro more de su cale sa poberesa gènerat emigratzione e custa, pro su fatu chi is chi emigrant sunt in gènere is prus “vàlidos” nde cunsighit àteru depauperamentu, chi at a prodùere àtera emigratzione…e aici a in antis.

Nos devimus tando pregontare a in antis de totu si est pretzisu a chircare de pònnere unu lìmite a custu fenòmenu pro su bene de is Paisos dae in ue custos flussos lompent, chi sunt in custu momentu istòricu cussos suta-isvilupados de Àsia e de Àfrica e si nos respondimus chi eja sa pregonta chi sighit est “comente faghere?”.
Nemos tenet solutziones miraculosas pro fenòmenos epocales che a custos, ma cadaunu si depet intèndere lìberu de propònnere ideas pro dd’afrontare. Sa mègius istrategia diat èssere cussa “win-win”, est a nàrrere chi garantit vantàgios pro totus: su Paisu de orìgine, pro cussu chi allogat e pro su migrante.

Su modellu forsis de prus interessu est su de sa migratzione tzirculare.

Custa est una migratzione petzi temporànea e variàbile in su tempus, sa cale finalidade est de permìtere a s’ospile sa crèschida de su capitale umanu cosa sua gràtzias a s’achirimentu de cumpetèntzias in is atividades de impresa, opuru in sa gestione eficatze e efitziente de s’amministratzione pùblica o galu in atividades manuales e pràticas.
S’idea est massimamente sa de is istages aziendales, in is istitutziones o in àteros àmbitos, ma de manera sistemàtica e adatada a su mundu de s’emigratzione.

Acabadu custu perìodu de formatzione (sa longària cosa sia diat pòdere variare pro esèmpiu dae duas a sete annos) s’ispàtziu lassadu lìberu si diat pòdere pònnere a disponimentu de un’àteru istràngiu.
Una cosa de importu est chi cando su migrante torrat a su Paisu suo diant a èssere aprontados totus is istrumentos pro ddu sighire e suportare in is dificultades eventuales chi diat pòdere agatare in s’adatamentu de is cumpetèntzias retzidas a un’àtera realidade de manera diferente cumplessa.

Ma sa migratziones tzirculare etotu diat a èssere posta a intro de unu programma generale de ricostrutzione e isvilupu chi diat àere che modellu de riferimentu su pranu Marshall (chi su guvernu de is USA aiat ativadu in favore de is Paisos europeos a pustis de sa segunda gherra mundiale), ma meda prus ampru e de prus impinnu dae ambos is puntos de vista de is àreas geogràficas interessadas e de is resursas econòmicas chi si diant dèpere impreare.