(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Ddu at unu pianista sardu capassu, durche e de coro bonu chi dae sete annos ghirat peri su mundu sonende e faghende sonare su pranu-forte in foras a gosu de totus. Fabio Tedde, ddi narant e nd’at bogadu sa www.songforhope.org.

Est de Magumadas est istat in Londra cando no est peri su mundu in ‘missione’.
Acabbat de lompere in Nova York in ue fiat istadu giai duos annos a oe pro sa primu borta.
S’esòrdiu in Manhattan est istadu ispetaculare.
Chimbanta pranu-fortes in pratza, in làcanas de s’ìsula, cun chimbanta artistas pianistas chi sonaiant in cuntemporànea e a càmbiu a pare in tames chi is persones trastigiaiant in mesu de issos.
Chintenas, mìgias de persones inghiriende is pranu-fortes coloridos.
S’acontèssida ambulante s’at firmadu pustis in logos diferentes, durante duas chidas, tra is chimbe burgos de N.Y.: Manhattan, Bronx, Queen, Brooklyn, Staten Island.
Su modellu fiat sìmile. Cun su pranu-forte Fabio Tedde nde bogat notas e messàgios de paghe, de solidariedade, de ispera pro s’ispìritu e sa mente.
E is donativos lompent a muntones. Intentu est su de regalare unu pranu-forte a un’iscola o de incarrerare a sa mùsica chie nd’at bisòngiu e a solu non ddoe diat lompere. Su de nde bogare sufrimentu a is malàidos cun is notas musicales lèbias e delicadas.
Is cuntzertos suos in foras, chi diat èssere mègius a ddis narrere “addòbios”, sunt de badas, e acontèssida dd’ant definida “su progetu prus mannu de arte pùblica de s’annu” cun prus de unu millione de ascurtadores tra turistas e residentes in is 14 dies de acontèssida e giai 15.000 istudiantes e is donativos fatos dae is iscolas issoro.
“Sing for Hopes Pianos” ddu faghent in is pratzas, in is parcos, in is museos, in is munitzìpios.
Fabio invitat e presentat ogni die a un’artista de su logu, internatzionale, a sonare a solu o paris a issu.
‘Sing for Hope’ mudat sa vida de unas cantas persones -ispricat Fabio – giughende su podere de s’arte a is chi nd’at prus bisòngiu”.
Su programma suo patzifista durat totu sa die dae mangianu a iscurigadòrgiu e s’artista chi dd’acumpàngiat est casi semper un’istudiante de su cunservatòriu.
Ddoe at semper unu ispitzulu de machine e simpatia in su pranu-forte coloridu.
Fabio est nàschidu in Tàtari, bivet in Londra dae dòighi annos e andat peri su mundu cun su programma suo de “Pranu sena làcanas”.
Nde prenet sa tzitade seberada de pranu-fortes, cumbidat collegas de su logu, mannos e piticos.
A bias sa gente si ponet a cantare, àteras a ballare. O a ascurtare feti.
E Fabio nde essit in onni manera binchidore.o