(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Deo so dae semper de acordu a fraigare istàdios de fùbalu semper prus noos e modernos. Gasi fia pro su Sant’Elias, pro Su Masu e pro Cuartu a s’època de su presidente Cellino e lu so como, in riferimentu a su progetu Giulini pro su Casteddu e a s’ipòtesi Roma chi est faghende batallare galu meda.

Ite est un’istàdiu de fùbalu? In su cuntzetu meu de tifosu est unu campu pro giogare e tribunas modernas cobertas, a probe cantu prus si podet a s’atzione de giogu. E posca bi devet àere parchègios còmodos e servìtzios pro sos chi a s’istadu bi andant: ristorantes, tzilleris, negòtzios pro sos artìculos a bèndere de s’iscuadra e mancari sa sede de sa sotziedade chi in cussu istàdiu bi giogat.

B’est calicunu chi nos potzat acrarire ite b’intrant cun un’istàdiu de fùbalu – de fatu – unu tzentru cummertziale nou urbanu, ite b’intrant sos palatzos e ite b’intrant mìgias e mìgias de metros cubos de tzimentu chi si nde intendet semper faeddare?

Ite b’intrant cun un’investimentu privadu sas sèdidas finantziarias isperiguladas de sas cales si intendet faeddare? Est a nàrrere, istàdios noos non de propriedade de sas sotziedades fùbalìsticas, ma de àteras cumpangias de investimentu, a sas cales posca sas matessi sotziedades diant dèvere pagare sa pesone pro nde pòdere giuare de s’istàdiu etotu.

Deo fatzo sas bonas auras chi subra custos temas, in totu s’Itàlia, s’abèrgiat unu dibàtitu trasparente, sìncheru e fraigadore. Non mi creo chi sa polìtica, mescamente sos chi in polìtica si proponent che a noos e diferentes, si potzant permìtere de guvernare chistiones macro-econòmicas che a custas, cue-nde-si in segus a sas isperas de sos tifosos: cando si faeddat de palatzos noos, viletas e tzentros cummertziales noos, s’est faeddende de guvernu de su territòriu e de s’economia. Su dibàtitu depet a mala bògia èssere prus aprofundidu e cumparztidu.

Pro su chi sobrat: e bivat su fùbalu. Cussu sanu e non cussu de sos chi in italianu sunt “prenditori” e non “imprenditori”.