(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Proade a bos immàginare unu viadotu in tzimentu armadu, longu chentubinti metros, ampiladu de prus de ses metros, cun in cùcuru una rotatòria manna manna cun isvìnculos de tangentziale incluidos. Pensade chi b’at calicunu, s’assessore regionale de sos traballos pùblicos chi diat chèrrere a fraigare custu maniestu in su mesu de un’àrea naturalìstica de bellesa rara: in Poggio dei Pini, in sa comuna de Cabuterra.

Una ghetada de tzimentu armadu, poderada dae pilotos e bigas, chi costat sete miliones de èuros, e chi istrobbat meda pro su chi pertocat sas cumpetèntzias ambientales e paesagìsticas. Unu progetu sena sensu chi diat finire pro fàghere dannu a sa Cooperativa Poggio dei Pini chi dae sessanta annos est ghia de un’esperièntzia ùnica dae su ghetu urbanìsticu, giurìdicu e gestionale, e chi at semper sutamissu sas potentzialidades suas edificatòrias a sa calidade architètonica e paesagìstica e sa durabilidade ambientale.

S’assessore chi non si podet contare, pitorras paradas e barra unfrada, non si nde incurat de sas chèscias de sos abitantes de Poggio dei Pini, de sa contrariedade de sa Cooperativa, de sas osservatziones matessi de su Ministeru de sos benes Ambientales e Culturales (MIBAC) chi at negadu cale si siat ipòtesi de modìfica, cuende-si a palas de sa netzessidade de pònnere su territòriu in seguràntzia.

Gasi est. Su viadotu in tzimentu armadu “s’ha da fare”, semper e cando, a mala bògia.

Pro cumprèndere comente naschet s’òpera ingeniaghe podet èssere de profetu a lèghere sa delìbera aproada a s’unanimidade dae su cussìgiu comunale de Cabuterra in su mese de martzu 2016. Su progetu est de sa Metassociati srl, chi at bintu su cuncursu de ideas internatzionale, bandidu dae s’assessoradu regionale de sos traballos pùblicos.

S’assemblea comunale at botzadu su progetu narende-li cun atza chi est una “proposta torrada a bogare e chi est acrìtica e istèrile de solutziones viàrias chi atenent a àreas de periferias urbanas chi ant una calidade estètica de sa cale si podet dudare, o de viadotos anònimos e isvìnculos de arterias istradales”. E in prus <su progetu, in prus chi est lègiu comente pagos, presentat finas mendos tècnicos”. In sa delìbera si pedit in prus comente siat istadu possìbile chi, sa solutzione proposta dae sa Metassociati srl de Macumere, siat istada “valutada a manera favorevole dae sa Commissione agiudicadora cun su màssimu de su puntègiu (sic!) chi si podiat atribuire”. Si ponet a craru unu vìtziu protzedurale de creze sostantziale.

<S’amministratzione comunale de Cabuterra, e mancu sos abitantes suos, sunt istados postos a parte in su protzessu partetzipativu subra s’acumprimentu de un’òpera gasi fea pro s’ambiente e su paesàgiu”. Una osservatzione chi at cumpartzidu su TAR regionale chi at acollidu unu ricursu presentadu dae sa Cooperativa.

Sende totu custu achiridu, ispantat su silèntziu de sustàntzia de sa Soprintendèntzia de Casteddu chi diat àere dèpidu cuntestare dae luego su progetu. Unu meledu a banda merèsset sa comuna de Cabuterra. A primas at fatu una delìbera in ue b’aiat una contrariedade forte a su progetu, posca est arribada una segunda delìbera de sa Giunta (ghennàrgiu 2017), meda prus modde, in ue si espressat unu parre “belle” favorèvole, mancari chi lu subòrdinent “a sa modìfica sostantziale de sa forma, de sos materiales e de sa tipologia” de su viadotu. Unu bortulamentu de sa positzione originària a su cale non diant èssere angenas sas pressiones fatas cara a sa Giunta Comunale.

Unos cantos cunsideros in concluos. Custa pelea, chi a calicunu diat pòdere pàrrere de pagu importu, est esemplificativa de cantu pagu in contu custu guvernu regionale pòngiat sa tùtela de s’ambiente e de su paesàgiu.

Una giunta regionale ostàgiu de una polìtica ambientale antisòrica, de gastu mannu e dannàrgia, chi sighit a finantziare inchisinadores e tzentrales a carbone. Un’assessore regionale presoneri de sas contraditziones suas chi non si podent isòrvere, chi bèntulat un’indipendentismu fatu de paràulas ebbia abarrende sètzidu in sos iscannos de una giunta regionale chi s’est iscobiada che a sa servidora prus fidele de sos interessos romanos.

Un’indipendentismu prontu a si imbenugrare in cara a su tzentralismu romanu e a su matessi tempus a tretu de bogare a fora unu tzentralismu regionale aragone e feu chi mortìficat e apètigat sas autonomias locales.

Sos abitantes de Poggio dei Pini, su Comitadu Ispontaneu, sa Cooperativa, ant detzisu de gherrare e ant
Comintzadu una collida de firmas a tales chi s’opinione pùblica siat informada, in su cumbinchimentu chi, a pònnere in seguresa su territòriu non siat contra sa bardiania de su paesàgiu e de s’ambiente.