Fidel Castro si ch’est mortu cando in Italia fit ancora notte. E cun sa dipartita sua, chi teniat 90 annos, podimos narrere chi est finiu unu tempus chi at interessau sos ultimos 50 annos e pius de s’istoria ‘e su mundu.

Est bistau sempere connotu comente s’inimigu massimu de su capitalismu, semper bideosu ma puru capace de provocatziones furbas medas.

Omine intelligente e de gabale, chi at fatu se tempus vivindelu da omine mannu. Unu de sos omines pius istuduios de sos ultimos 50 annos e, b’at de iscumitere, de sos prossimos 50.

Fidel est bistau su capu de Cuba dae su 1959 a su 2008, cando ses ritirau ca s’intendiat betzu e malaidu.

Paris cun su frade Raul, chi est oe su capu de Cuba, e cun Che Guevara e Cienfuegos, est bistau su protagonista de sa rivolutzione contr’a Fulgenzio Batista e, adeboi che s’esules mandaos dae sos amaricanos no sunt risultaos a che passare da Baia ‘e sos porcos, aiat impreadu sa Repubblica de Cuba, Istadu cun d’unu Partiu unicu.