Mèrcuris su 23 de onniasantu de su 2016 -­‐ Manifestatzione contra a is esercitatziones militares chi ant a fàghere in su polìgonu de Capo Frasca.

“A Foras” est su movimentu sardu chi sighit in sa pelea contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna, torrende·∙si a organizare cun is pròpiu obie6vos e cun una determinatzione noa. Torrat a nàrrere chi NO a sa GHERRA, in totus is formas suas, e gherrat pro tancare pro semper totus is bases militares e cale si siat aQvidade chi siat ligada a su setore bèllicu in Sardigna; pro sa bonìfica de is territòrios ruinados dae deghinas de annos de esercitatziones; pro ddis torrare is terras a is comunidades locales.

“A Foras” est unu movimentu inclusivu chi ponet in pare organizatziones, assòtzios, colle6vos e tzitadinos. No at leaders e nen dire6vos. Totus is sèberos e is istrategias sunt detzisos in s’ Assemblea Generale chi s’addòbiat fatu-­‐fatu e chi est aberta a totus is chi cumpartzint is obie6vos de su movimentu.

Paritzos grupos de istùdiu sunt giai traballende pro regòllere sa documentatzione, analizare is alterna6vas econòmicas e tèssere raportos cun is movimentos chi in Itàlia e in totu su mundu sunt gherrende pro su deretu a sa libertade e a s’autodeterminatzione.

Su caminu pro organizare su movimentu finas a oe at connotu paritzas tapas: a un’ala sa sensibilizatzione e s’informatzione in totu sa Sardigna, in is tzitades e in is biddas minores, in iscolas e universidades e a pus6s is Assembleas generales e su campègiu in Lanusè (cabudanne 2016) chi ant craridu mègius is caràteres de su movimentu; a s’àtera ala is manifestatziones de Capo Frasca (13 de cabudanni 2014) e Teulada (3 de onniasantu 2015), in ue amus firmadu s’esercitatzione, e chi ant bidu sa partecipatzione de una truma manna de milli e milli persones de ogni edade, bènnidas dae totue: manifestatziones chi sunt lòmpidas a is obie6vos issoro.

Is atziones de intrare in su polìgonu de Capo Frasca in su mese de cabudanne de su 2014 e de firmare is esercitatziones in Teulada in su mese de onniasantu de su 2015 ant registradu una partecipatzione manna e sa presèntzia de mìgias de persones de ogni edade bènnidas dae totue, e sunt lòmpidas in prenu a s’obietivu.

A pustis de custa fase est cumentzadu unu caminu pro torrare a organizare su movimentu, chi finas a oe l’at bidu giùghere a in an6s un’òpera de sensibilizatzione e informatzione in totu sa Sardigna, in is tzitades e in is biddas minores, in iscolas e universidades e a pus6s is Assembleas generales e su campègiu in Lanusè (cabudanne 2016) chi ant craridu mègius is caràteres de su movimentu.

Sa tapa imbeniente de custu caminu est sa manifestada chi amus cramadu pro mèrcuris 23 de onniasantu in Capo Frasca, cara a su polìgonu de s’Areonàu6ca in ue b’at a èssere un’a6vidade fi6ana de esercitatziones militares in sos meses dae santugaine a nadale. In su mese de santandria in su polìgonu de Capo Frasca sos aereos de su 6° Stormo s’ant a addestrare fintzas cun is bombas Mk, produidas in Domusnovas dae sa fàbrica tedesca RWM, chi las bendet a s’Aràbia Saudita pro bumbardare miliones de tziviles disamparados in su Yemen.

Su movimentu “A Foras” tzèrriat totus a aderire e a leare parte a sa manifestatzione, in manera chi siant rapresentados is tzitadinos e is organizatziones de totu sa Sardigna.

Manifestamus pro nàrrere chi NO a sa GHERRA e pro nàrrere BASTAT a s’impreu de sa Sardigna pro s’isperimentatzione de armas chi abbelenant sa terra e pro fàghere prus perfeta una màchina bèllica chi corpat semper de prus a is tziviles innotzentes, ispidales e iscolas in totu su mundu.

S’apuntamentu est su 23 de santandria a is h. 10:00 in s’iscansiadòrgiu dae sa SP 65 e su caminu chi arribbat dae su ponte de Marceddì. Pro àteras informatziones iscrivide a: aforasinfo@gmail.com

Totus is agiornamentos in: hdps://www.facebook.com/aforas2016/ Sighide s’eventu: hdps://www.facebook.com/events/338052593216475/
Acapiadu, su calendàriu de custu atòngiu de is esercitatziones militares in Sardigna: hdp://www.sardiniapost.it/wp-­‐content/uploads/ 2016/09/Programmi-­‐addestra6vi-­‐a-­‐fuoco-­‐nei-­‐poligoni-­‐sardi-­‐secondo-­‐semestre-­‐2016.1-­‐26.pdf