(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Pentzionis-baby de su Contzillu Regionali? Innui fureiaus abarraus? S’arregordais? In beranu de su 2014 eus gherrau e bintu una batalla de importu mannu. Eus, po ddu nàrriri in craru, custrintu su Palàtziu a scoviai sa beridadi e a si pigai is responsabbilidadis chi ddi cumpetint. Unu resumu piticu.

Giai a s’acabbu de s’ùrtima legisladura su Contzillu Regionali de sa Sardìnnia s’est annodidau -a parti po unas cantu circustàntzias chi funt stétiat e funt atentzionadas de sa magistradura- po una filera de truncaduras minescimentosas a is partzialidadis borbónicas chi teniat dónnia cumponentis sû. A pitzus de totus sa isconcadura de su vitalìtziu.

A postu, in beranu de su 2014 chini scrît – impari a medas de bosàterus – at dépiu cumbàtiri una batalla grai po otènniri de is cùcurus de su Contzillu regionali nou iscedas nidas po isciri chini iat pigau is ùrtimus assénnius de su vitalìtziu.

Bìnciri cussa resisténtzia est stétiu grai meda e iscéti a s’acabbu de sa cuntierra eus cumpréndiu poita: ponendu su pei a totu is promissas, una pariga de contzilleris giòvunus ma a incàrrigu ispaciau, iant fatu domanda e otentu giai de su mesi de martzu 2014 -e po totu sa vida- un’ assennieddu dónnia mesi, sustàntziosu meda, de pònniri in càrrigu a su Contzillu regionali.

Su trétu nùmuru dûs de sa batalla (su primu fut connotu cun l’hatshtag = dateciinomi/donaisìisnòminis) fut cussu de domandai inderetura una riforma chi –sighendu su chi nàrat su decretu Monti (“nemus podit incassai vitalìtzius istitutzionalis primu de is 65 annus de edadi”) essat annuddau is assénnius donaus in su interis, sighendu aici su ispìritu de is segaduras annuntziadas e fatas. DD’iaus fatu -arregollendu milliaias de eja- cun su hashtag=bastababypensioni/bastatpentzionisbaby.

Si nd’at chistionau po s’ùrtima borta a su cumentzu de su 2015 candu -po efetu de sa móvida manna chi fureiaus arrennéscius a otènniri- su presidenti de su Contzillu regionali iat narau ca una proposta de lei, frutu de un’acórdiu arribbau in sa sea de Cunferéntzia de is presidentis de is Assembleas regionalis, fut stétia depositada in cumissioni Riformas, donendu fueddu ca a lestru iat èssiri stétia esaminada e aprovada. Prus de un’annu e mesu nc’est colau e nudda s’est biu.

Poita sa politica ponit fidi in su fatu chi sa genti iscarèsciat, chi s’arrennegu passit, chi s’empito alidu ? de su giustu siat sèmpiri e isceti de cumodidadi.

Tènniri prus tempus, prus conca, prus tretu in su pòdiri fàiri agiudadt a pònniri prus beni is ideas e a torrai a pigairi in is manus totu is chistionis abarradas abertas.

Fei passai a Lorsignori is dîs de is brìndisi e de is norabonas, seus un’àtera borta innoi, a fàiri preguntas: su Contzillu regionali tenit intentzioni de discùtiri de sa riforma promìtia a su cumentzu de su 2015 a pitzus de is trotidadis de is pentzionis-baby? O tenit in idea de isfidai sa genti a pitzus de custa chistioni fintzas e in sa segunda parti de sa legisladura?