Agroindustria

Home » Corrias » Agroindustria

Est nàschida in Sardigna sa prima bursa ètica de su trigu (de Efisio Rosso)

Est nàschida in Sardigna sa prima bursa ètica de su trigu Sa Retza de Filiera de su trigu ruiu coltivadu e traballadu in Sardigna (Sardo Sole) at dadu a ischire e presentadu sa bursa ètica de sos laores in Sardigna, chi est che a una piataforma in lìnia pro favorèssere, subra bases èticas, s'addòbiu intre [...]

Prodùere farina cun sas rinnovàbiles

B'at chie faghet sa càvia pro isperimentatzione de curas noas e chie, che a s'azienda Agrindustria de Cuneo donat disponibilidade pro esperimentos de produtzione de farinas prus baliàbile. Sutzedet in Cuneo in ue s'impresa Agrindustria, ispetzializada in su tratamentu de laore, legùmenes, e fibras pro s'indùstria alimentare, at adduidu a su progetu Bee, building energy [...]

S’agricoltura antiga e nòa

Cando faeddamus de incuinamentu, impatu ambientale e sustenibilidade nos referimus agiumai semper a industrias, trasportos e ismartimentu de argas. De s’agricoltura tenimus un’idea comente de una pràtiga bona, ca est cuntatu cun sa natura, e gràtzias a issa in sas bancas nostras frùture e birdura sunt semper presentes. Semus custrintos a bìvere in sas tzitades [...]

03/11/2016|Agroindustria, Corrias|2 Commenti

Un’idea comune po sa campagna (de Piero Cannas)

Chi no s’arrennescit a pònniri a cumoni is cristianus, chi si trabballit a su mancu po ddu fàiri cun is prodotus. Cuindixi annus a oi furia andau a s’Ersat po ddis presentai unu progetu ancà sa proposta fut ca, po donai calisisiat agiudu a s’agrindustria, tocàt a essiri a suta de un’ùnicu màrchiu Sardìnnia [...]

30/10/2016|Agroindustria, Corrias|3 Commenti

Puite tocat a nàrrere chi emmo

Chie at nadu chi dae s’industria de sa massaria non si podet campare? In sas dies passadas, apo iscritu calchi “nono” chi, lassende a un’ala sos apretos e sos bisonzos de su mamentu, devimus agatare su corazu de nàrrere, pro non tenner nois puru sa neghe de sos disacatos de oe in die e de [...]

24/10/2016|Agroindustria, Corrias|10 Commenti

Puite tocat a nàrrere chi nono

A beru b’est chie est cumbintu chi istimare sa Sardigna siat a cunsonu cun su nàrrere chi nono a totus? A seberare su caminu demagògicu de sa chènscia, leende a caddu su bentu de su discuntentu de sas massas e renuntziende a su dovere nostru de analizare e contare su presente, ponende in contu su [...]

20/10/2016|Agroindustria, Corrias|11 Commenti