Che a bois, totus, cust’annu apo votadu pro sa prima borta Progetu Autodeterminatzione.
Che a unos cantos de bois fortzis custu est su primu votu meu a una lista autonomista.
Creo chi s’autoderminatzione siat unu percursu de cussèntzia.
Pro medas annos mi so impinnadu in su campu de su sotziale e de sos sòtzios, creende meda in su balore de s’identidade ma, so onestu, totu sas propostas chi punnant a s’indipendèntzia non m’ant cumbintu mai. Apo a èssere impuru rispetu a medas de bois, ma gasi est.
Si s’autoderminatzione est una cussèntzia chi tenimus totus ma chi essit a campu in tempos diferentes, chèrgio cumpartzire cun bois (chi non connosco, francu carchi elementu de custu grupu), s’iscoberta de l’àere acumpridu custa cussèntzia.
Oe m’ammajat custu progetu, sos balores a fundamentu chi l’assentant, s’acostiamentu, s’aera chi respirat. A diferèntzia de sos partidos traditzionales a cadaunu lu faghet intèndere parte ativa e protagonista.
No est de dereta e no est de manca. Sa fortza sua non sunt sos votos, ma sas ideas e sas cumpetèntzias de sas persones chi lu votant.
Intèndere chi cada batalla est bera, giusta, intèndere chi est sa tua ma a su matessi tempus est cumpartzida dae totus, ti rendet a tretu de agatare totu sas fortzas pro la bìnchere.
Nudda inoghe est mòvidu, o lu depet mòvere, dae lògicas de podere.
Est unu progetu lìmpiu e custu m’agradat.
E custu depet abarrare! Depet crèschere ma depet àere una base semper ùmile e populare, unida e onesta, chi punnat semper a su bene de sa terra nostra a subra de cada àtera casta de interessu personale o locale.
Prantamus borbore e godimus.nos s’ispantu de nos intèndere parte ativa e de fundamentu de sa rivolutzione chieta.