Custu est su giassu in limba Sarda.

(Per leggere l’articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l’opzione del tricolore)

Una reforma de s’Istatutu fundada subra su federalismu internu: custu at a èssere unu de sos puntos fundamentales chi Progetu Autodeterminatzione nche cheret pònnere in s’agenda de su Parlamentu e de su Cunsigiu.

Si sa punna est s’indipendèntzia, sa marrania de oe est cudda de guvernare bene sa Regione cun una classe polìtica noa cun conca, coro e ànima in Sardigna.

Sa mèria chi tenimus est a pònnere in mesu de s’atzione nostra sas Comunas e sas àteras formas de autoguvernu locales e truncare cun su tzentralismu de una Regione sestada a zisa de sos Ministèrios romanos.

Cherimus afirmare su deritu de sas biddas minores e de sas zonas internas a isìstere, a istare in sos logos e aunire gasi su coro cun su pensamentu; pro chi torrent a nàschere contivigende prus sas persones e sos deritos insoro chi non sas “cosas”: sos giòvanos chi galu bi sunt e sos chi si nche sunt andados.

Cherimus ammaniare sos laboratòrios de comunidade; cherimus torrare a pònnere in relata chie bi istat e chie bi diat chèrrere istare.

Tocat de fàghere a manera chi sas areas urbanas e sas areas internas agatent unu puntu de acòrdiu cun formas de autoguvernu chi nche pongiant a banda s’organizatzione de sos Entes locales e de sa Regione de como.

Peruna cuntierra intre tzitades e territòrios, ma collaboratzione e giustesa. S’at a torrare a fàghere unu disignu nou, esigente ma prus coidadosu e de impreu simple.

Unu disignu de su territòriu de sas zonas de sas costeras e de sas zonas internas, chi andet paris cun su modellu nou de isvilupu e chi siat ligadu a su printzìpiu chi s’ambiente e su paesagiu sunt benes indisponibiles.

Su modellu tzentralìsticu at a èssere iscunsertadu a proe de una istrategia de assistèntzia, presèntzia e collaboratzione in sas comunas de sos ufìtzios urbanìsticos e de programmatzione de sa regione chi ant a èssere allogados in su territòriu e non totu cuntzentrados in Casteddu comente como, gasi etotu at a èssere pro sos ufìtzios de sos Entes istrumentales.

Unos Entes ant a èssere reduidos e impreados cun àteru critèriu.

Su tzentralismu de sos entes e de sas istruturas regionales at a èssere reduidu e ammaniadu pro chi siat prus funtzionale a su modellu nou de isvilupu chi at a dèpere pònnere a cunsonu sos tempos de sas detzisiones cun cuddos de sas impresas e de sos tzitadinos.

Duncas tocat a colare dae una burocratzia regionale bistentosa e pesuda a una istrutura funtzionale e de profetu pro s’autoguvernu chi sustengiat e diat alientu a sas comunidades locales.