(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore)

Frastimo, ma no isco frastimare, ca Deus no m’at dadu su talentu…

Sunt dies de isciollòrios e polèmicas inùtiles, prus che totu cussas bogadas dae is ambientes de Pd e Fortza Itàlia respetu a s’iscritora Michela Mùrgia, culpàbile de àere auguradu a su presidente de sa Regione e a s’assessore suo a is Trasportos – istrintos incluidos – de pòdere una die iscarmentare in carre issoro is istorbos fitianos chi nois comunos mortale – istrintos incluidos – aguantamus pro more de su male pigada chi est sa continuidade territoriale aèrea.
Su disacatu chi tenimus suta is ogros – testimoniadu dae s’impossibilidade pro is sardos de lòmpere in terra manna, finas in circustàntzia de emergèntzia, a pesare de is chèntinas de milliones de èuros chi in custos annos nde sunt essidos dae is càscias de sa Regione e is chèntinas de milliones de èuros chi Alitàlia at regortu dae is billetes – e chi su presidente Pigliaru at – beni·mi·nde – alabantzadu (s’ùltima borta in sa risposta atzuda torrada a s’alleadu Lutzianu Uras) comente a faina de atùliu in su guvernu suo.
A nàrrere chi totu contat s’imbesse.
No ùltima un’acontèssida noa, comente de avesu calliada (si non pròpiu cuada) dae sa Giunta regionale: in is dies passados ant firmadu cun s’ex cumpangia de bandera unos cantos atos agiuntos pro ismanniare is logos in temporada istiale dae e pro is aeroportos de Su Masu e de s’Alighera (noa donada cun regularidade dae is giornales regionales, cun annotu mannu), e versadu àteros duos milliones e mesu de èuros (noa non publicada). Totu cussu imperende comente a cobertura legale s’artìculu 11 de su Decretu Règiu 2440 de su 18 de onniasantu de su 1923.
Decretu adotadu dae Mussolini in s’ora de cumprire su primu atu de guvernu, mancari in ausèntzia de cale si siat idea benidora de collegamentos aèreos in regìmene de continuidade territoriale.
Gasi, pro ispantu, passende subra a canto tentu in contu dae sa Gara pro assignare su servìtziu – chi faeddaiat de onores (contributos pùblicos) e vìnculos (su dovere de assegurare is aparèchios segundu sa dimanda lòmpida dae su mercadu) a carrigu de Alitàlia – sa Regione pigat atu de su no isetadu aumentu in su nùmeru de biagiadores (cussos non residentes ant a pagare de onni manera tarifa prena) e nde bogat àteru dinare pùblicu.
Prus de 725.000 èuros pro su tretu Casteddu-Roma (in aciunta a is 50 milliones, prus IVA, versados a Alitàlia in bator annos), prus de unu millione de èuros pro Casteddu-Milanu (in aciunta a is 56 giai tentos in contu), prus de 70 milliones de èuros pro s’Alighera-Roma (in aciunta a is 14 carculados), prus de 240.000 èuros pro s’Alighera-Milanu (in prus a is 12 milliones giai tentos in contu).
Iscummito chi non ddoe at àere perunu senadore de su Pd chi s’at a arrennegare pro custu.
E, repito, totu custu in fortza de unu decretu Règiu fascista: a s’ora is aèreos non lompiant in oràriu (su primu tretu de lìnia in Itàlia, cun idrovolante, est de su 1926) e sa libertade de frastimare a is guvernantes incumentzaiat a si fàghere pràtica comuna.
Si nd’ais pigadu totu. Lassade·nos a su mancu cussu, a su nessi finas a sa die chi si nche bogamus, chirchende de arrangiare su disacatu chi s’assugetada de boisàteros a partidos e grupos de podere romanos at cajonadu e sighit cajonende.