(Per leggere in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Terra chi stringiu in is manus
e chi m’infroris in coru
che acinnu de beranus,
dromi notesta puru acanta mia.
T’ap’ a contai
su contu ’e is mariposas
chi cun d’unu tzàchidu ’i alas
mudant in bonu su tempus.
Dromi, ca a sa scida no isciu
cali siat sa ’ia
po is Terras de is murus arrutus
ni m’est in poderi a connosci’
su Meri ’e sa luxi.
Dromi, ca in su sonnu
un’araxi liera s’at a nai
cantu mariposas cumbidai
a bivi’ in domu nostra.
E deu puru, ap’essi’
unu contu
unu tzàchidu
un’araxi
de murus arrutus,
o una pipia
chi contat cantu braxas
abarrant allutas in sa forredda
po chi su fogu
no si ndi mroxat
aintru ’e noti.