(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Iscrio a custu blog, ma, a dolu mannu, non lu potzo fàghere dae s’ufìtziu meu, ca no apo sa cobertura ADSL.

O mègius, bi diat èssere, ma sos postos in sa cabina sunt ocupados. Totus, siat de 7 o siat de 20 Mega. E no est in programma un’ampramentu a curtzas, o mègius, su de 20 Mega est in fase de valutatzione tècnica (no est prevèdidu semper e cando pro martzu 2017, o nessi gasi narant sos operadores telefònicos).

A l’ischides dae cale logu ispèrdidu diat chèrrere iscrìere? Dae unu de sos burgos prus bellos de Sardigna: Casteddu Sardu. Una bidda a vocatzione turìstica manna chi traballat in su tertziàriu, sende chi su matone no andat, chi podet fàghere de ponte pro sas produtziones agrìcolas internas. Totu sas bellas cosas chi semper nos contamus, mi.

Eja, contamus-nos-la e bo, ma cun nois e nois, ca posca no amus sa retza pro las contare a àteros. Comente diat pòdere mai, duncas, un’atividade o unu servìtziu innovativu, chi a s’ispissu bivet de web, o finas un’atividade traditzionale chi impreat internet pro burocratzia, amministratzione e relatas cummertziales, operare sena ADSL?

Diamus dèpere pensare a comente mai non b’est galu sa fibra, ma inoghe semus pranghende una (non) cunnessione chi andat a grae.

Su traballu meu, comente su de meda àteros, prevedit s’impreu de su web pro unu muntone de atividades, e mi diat pràghere a lu fàghere sena tìmere chi una craedda mi potzat lassare in s’ora prus dìliga de sa trasmissione de sos datos, o in mesu a una cramada web cun àteros collegas o de unu dowload prus mannu chi prenet totu e blocat su sistema. Sende in su sartu lu dia àere postu in contu, ma in una zona industriale o in unu tzentru abitadu? In Casteddu Sardu?

Prus a mannu posca, est pretzisu a ismanniare su discursu a sas zonas rurales e a sas zonas internas, finas cussas giai servidas dae calicuna cosa chi assimìgiat a una ADSL: ite cherimus fàghere sena unu collegamentu lestru e bene assentadu?

Massaria de calidade e markentig territoriale…cun duas immàgines in sas retzas sotziales? Professionistas chi assistent sas siendas in su logu etotu in ue sunt, in sas àreas rurales pro nde cumpartzire sos problemas? Pensade a fàghere girare unu gestionale o a gestire sos òrdines dae unu e-commerce, imbiare artìculos, primamanos e progetos e àteru, sena ti leare unu dolore de conca cun una craedda o unu telefoneddu chi a s’ispissu no at sinnale e at imbetzes ischermadas blocadas ca est carrighende. E puru bives in Sardigna, su logu de su sole, depes èssere sulenu.

Inoghe bi deghet unu meledu bellu subra su venidore chi cherimus, in contu de cales infrastruturas investire e in ue punnare sas energias e sa programmatzione.

(*) pro totu Castelsardo s’istadu, consultadu inoghe www.ovus.it/verifica_copertura_ehiveco.php

Narat SATura pro banda a 7 e “’ MB, cun ampramentu in fase de valutaztione tècnica pro sa 20 MB ebbia (giustamente), ma semper e cando chi no est prevèdidu intro sos primos meses de su 2017.