(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Dae su mese de santugaine de su 2016 s’ipòdromo de Biddexidru est orfanu de s’ente gestore, su Consorzio Corse Cavalli Villacidro, a su cale in su 2007 l’ant intregadu su contivìgiu e sa diretzione de s’istrutura, cun unu bandu apòsitu de cuntzessione pro 9 annos emìtidu dae s’amministratzione biddexidresa.

Dae cussu momentu sos impiantos isportivos, chi tenent bisòngiu de una manutentzione ordinària cuidadosa a fitianu, sunt abandonados. Un’autogol beru e pròpiu de s’amministratzione in pessu aposentada chi in sa pràtica de su “spoil system” no est istada capassa de garantire una gestione sighida de sa sienda immobiliare sua prus importante.

Est, difatis, unu bene demaniale de propiedade de su Comune, fraigadu cun finantziamentos regionales e europeos pro unu valore de prus de 10.000.000,00 de èuro, un’òpera chi, in mancàntzia de unu bandu prontu pro nde intregare sas cumpetèntzias in matèria de gestione e manutentzione, arriscat de crèschere s’elencu de sos impiantos abandonados, fatos cun dinare pùblicu e a pustis lassados in poderiu de su tempus e de su discòdiu de sa burocratzia.

S’istrutùra, pro sos piessignos suos, si podet contare in su nùmeru de sos 4 ipòdromos prus cumpletos de Itàlia; in Sardigna est ùnica in su gènere suo ca podet bantare sa presèntzia de una pista dòpia, de erba e de arena. Cust’ùrtima, sa particularidade bera de s’ipòdromo, permitit de impreare s’impiantu pro sas porfias in s’arena, a manera chi fintzas sas iscuderias prus famadas siant inguladas a si nde giuare e si pòngiat in lista pro s’acreditamentu in su MIPAAF (Ministeru Polìticas Agrìculas Alimentares e Forestales) a su cale est intregada sa regulamentatzione de s’ìpica, s’ammàniu de su calendàriu de sas cursas professionìsticas e s’assegnatzione de sas giorronadas de cursa in sos ipòdromos natzionales.

Pròpiu sa pista de arena est istada sa prus corfida dae s’abandonu, cun cunsighèntzias ladinas pro s’imàgine e cun perìgulu pro sos animales, cunsideradu puru chi cada die allenant caddos de cursa chi si balent unu bellu tantu de dinare e allenadores professionistas faghent un’allenamentu ispetzìficu pro puddedros.

Animales de cumpetitzione chi arriscant, in casu de mancadu rispetu de sas normas de securesa, de tènnere carchi dannu. Custu est su chi si denùntziat in unu documentu publicadu su 21.11.2016 dae s’Ente consortile in sa pàgina Facebook de s’ipòdromu de Biddexidru, chi nch’at acabbadu sa gestione passada, e dae chie impreat sa bete istrutura isportiva, unu de custos est Pietro Carzedda, giòvanu allenadore nugoresu, chi pròpiu in su 2016 at detzisu de iscumìtere subra de Biddexidru investende s’ischire suo in su Campidanu de mesu.

A pustis de un’esperièntzia longa in sas iscuderias natzionales e internatzionales prus importantes, fintzas a costàgiu de sos fantinos prus famados, che a Frankie Dettori e Andrea Atzeni, chi a primos ant promòvidu e isponsorizadu s’initziativa, Pietro Carzedda est chèrfidu torrare in Sardigna, terra de vocatzione forte pro s’ìpica, a dispetu de sas propostas lusingadoras fatas dae sas iscuderias internatzionales prus importantes.

At fatu un’issèberu de coro, sejende a sede operativa s’ipòdromu de Biddexidru cunsiderendelu sa mègius istrutura in àmbitu regionale cun potentzialidades de isvilupu de primore a livellu natzionale: “si diat tancare s’ipòdromo cun sa perdida de sas giorronadas de cursa balangiadas cun fadiga manna, diat èssere unu dannu mannu meda pro s’ìpica sarda”, narat Carzedda, chi cando est arribadu a s’ipòdromo l’ant dau a ischire totu sas prus importantes emitentes televisivas, radio e giornales regionales, dende visibilidade e prestìgiu a s’ipòdromu e a totu su territòriu.

“Dae cando est bènnida mancu sa gestione afidada a su Consòrtziu Cavalli Villacidro, sa situatzione in intro de s’impiantu at subidu unas cantas peoradas” sighit Carzedda, “in prus a s’anarchia cumpleta in s’impreu e sa manutentzione de s’ipòdromu, a oe mancat cale si siat servìtziu de vigilàntzia, bardiania e controllu, rechisidu netzessàrios pro s’idoneidade e s’impreu siguru de sa pista de arena e de su tundinu de addestramentu, sa prima decrarada inagìbile e no idònea pro sa funtzione sua dae sos commissàrios de gara matessi, chin su dannu econòmicu e de immàgine chi sighit pro s’atividade mea e pro cussa de totu sos utentes de s’impiantu”.

Pro cussu est netzessàriu chi su Comune, mere e responsàbile galu oe de s’istrutura, nche collat sos ammonestos de sos utentes e fatzat deretu unu bandu pro sa gestione de s’ipòdromu o nde afidet in s’ìnteri s’amministratzione temporànea e sas atividades chistidoras a un’Ente isportivu adatu, isetende s’acabbu de s’iter burocràticu pro afidare sa gestione noa.