(Per leggere l’intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Cando cuncordas una cosa comente custa Cunferèntzia Aberta de su Sardu, chi s’at a tènnere in Nùgoro totu sa die de sàbadu chi benit, imparas deaberas it’est sa Sardìnnia e comente “no” funtzionat.

Su primu est sa cunfiàntzia s’unu in s’àteru, chi no est meda pro nudda. “Chie ddoe at a palas de custa cosa chi seis aparitzende?” custa est istada sa pregunta prìntzipe chi m’ant fatu. Istòria betza de frammentatzione de is subalternos, diat a àere nadu Antoni Gramsci.

Sa respusta est su sòtziu “Acordu”, chi cheret nàrrere “riunione” in Cabu de Giosso e “accordo” in Cabu de Susu. Chie semus? Unoscantos de nosatros teniant s’isperièntzia de is OST de Sardegna possibile a palas, atra gente atras isperièntzias partetzipativas simbigiantes. Eus studiadu modellos e isperièntzias e nosi seus ispirados a sa Open conference, cun calincuncas mudàntzias chi nos ant pirmìtidu de adatare custu modellu a sa capatzidade organizadora nostra, chi est sà de unu grupu piticu, e puru de sa situatzione de su campus interessadu a sa faina de su sardu.

Pro dda fàghere simple, fiamus chirchende una manera pro cuncordare un’atòpiu de profetu pro su sardu, e dd’amus agatadu. Punto e basta, sotziedade tzivile pura e simple.

Su segundu problema, pràticu meda, est istadu sù de agatare gente chi iscat iscrìere in sardu pro fàere is segretàrios in is grupos de traballu o panels. Sa gente est atzicada e cando lu ischent faeddare, su sardu, timent a ddu iscrìere pro s’ànsia chi reulas e reuleddas ant inietadu in sos sardòfonos puru. A manera generale, però, sa gente no l’ischet iscrìere pro nudda e custu est resurtu spantosu, a pustis de tanti annos de polìtica linguìstica, ma normale ca sa limba sarda est negada a manera istruturale dae sa polìtica de s’Istadu italianu in Sardìnnia e a dda faeddare s’arriscat de passare pro grezos, gaurros, inniorantes e arretrados. Sa situatzione de su sardu est duncas deaberas lègia forte.

Pro custu noisàteros teneus s’ùnica mira de creare un’agorà pro su sardu, unu logu inue totus si sentant in domo. Ca su sardu est unu bene comunu e una richesa manna, pertennet a totus, e totus nde seus responsàbiles, mancari no ddu chistionemus puru. Est unu patrimòniu immateriale de totu is Sardos, enorme. Ma est puru una mitza de deretos, prima de totu su de sa paridade linguistica. Sa paridade nos pertocat, e che deretu est afirmadu in sa Carta Europea de sas Limbas, ratificada in dònnia paisu europeu, francu s’Itàlia.

Su deretu a sa paridade est prus mannu de sa “tutela”, chi est un’istitutzione italiana chi andat bene pro is minoreddos, no pro is èsseres umanos normales, òmines o fèminas mannas chi sunt uguales in deretos, linguìsticos puru.

Su tèrtziu problema est sù de cumprèndere ca no est unu “convegnu” normale, ma est unu logu inue totus ant a èssere protagonistas. Sa primu cosa de marcare est s’aussèntzia de su palcu, su fatu ca totus sunt cramados a traballare e partetzipare, e no petzi a iscurtare: naraus, eus tentadu de introdùere una manera organizadiva noa in sa cunvennìstica de sa limba sarda, ispirada a sas conferences internatzionales e non a su cumbènniu italianu standard.

Sa segunda, ca donniunu depet seberare unu grupu de traballu, segundu s’interessu e sa cumpetèntzia cosa sua. In is grupos su partitzipante s’at a agatare unu agiudu a sa dibata, unu fatzilidadore chi at a fàghere de totu pro arribare a carchi concruimentu produtivu, o a su mancu a istèrrere su problema a manera chi totus is aspetos siant acraridos e cuntierrados. Su fatzilidadore at a moderare puru sa dibata a manera de assegurare a totus boghe lìbera e paridade.

Ddoe ant a èssere momentos de recreu, e puru duos chistionos-crae (keynote speeches) de spetzialistas de polìtica linguistica, chi ant a èssere is ùnicos oradores. Però su prus at a èssere su traballu aintro de is grupos de traballu, chi eus tzerriadu “panel”.

Tando, bos isetamus, est possìbile a si registrare in sa CAS 2017 sa die de sàbadu etotu in s’Ex Mé de Nùgoro. Is plenàrias ant a èssere pùblicas, pro intrare in is grupos tocat a si registrare, ma si podet fàghere sa die etotu. Pro dònnia àtera nova e informatzione, sighei www.acordu.eu.