Sardos

Home » Sardos

Limba natzionale: est gasi chi su Csu agiudat su sardu a èssere comente su catalanu. Chie nd’acrarit s’ànima (de Roberto Carta)

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale - Csu s'est acheradu in custu mundu, sa prima bia, in su mese de lampadas de su 2014. Cun sa punna de pònnere a cumone cun totus, istitutziones e àteros, documentos, materiales, cussìgios e camineras pro afortiare sa limba sarda in cale si siat leada sotziale. Pro dare ànimu [...]

03/10/2017|Cultura, Limba|2 Commenti

Siamajore e s’autodeterminatzione de sas élites (ma sena limba) (de Pepe Corongiu)

Eris a merie fia lìberu (cosa rara) e mi nche so andadu curre curre a Siamajore. In sa bidda a canta de Aristanis, sa Comuna aiat organizadu unu cunvegnu chi pariat galanu subra 'Sas bias de s'inidipendèntzia e s'autonomia. Visiones a cunfrontu'. Relatores de primore e apretu mannu de sa chistione catalana: si votat cras [...]

30/09/2017|Sardos|1 Commento

A costadu de frades nostros catalanos (de Cristiano Sabino)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Inoghe in Bartzellona delegados meda de s'indipendentismu sardu s'ant acreditadu comente osservadores internatzionales e sunt sighende unu protocollu de importu cun addòbios e cunferentzias prus o mancu ufitziales cun is autoridades de su Guvernu e cun is diferentes partidos indipendentistas. Est [...]

30/09/2017|Su Mundu, Sardos|3 Commenti

Fraigamus una Sardigna chi imbestit in coràgiu e in una cultura de guvernu noa

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Sa Sardigna chi at a lompere at àere bisòngiu de investimentos in cultura e coràgiu. Cultura pro donare ispera e pro nde lassare essire sa massa muda dae sa timoria de perdere su status quo e coràgiu pro acarare su truma [...]

24/09/2017|Sardos|4 Commenti

Sa limba sarda est morende. In Bonàrcadu resonamus de ite fàghere? (de Pepe Coròngiu)

Cun sa de bator editziones de “Sa Festa de sa Limba Ufitziale” chi cominzat oe in Bonàrcadu semus lòmpidos a una làcana de importu pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Est unu momentu dìligu, de importu, chi at a abarrare marcadu in s’istòria. Non ca l’organizat su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, non ca [...]

23/09/2017|Limba|2 Commenti

Sìndigos pro sa Catalunya

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Comente sìndigos espressamus, in unu documentu a voluntade bona de pare, sa solidariedade nostra a su pòpulu catalanu in pelea pro sa libertade. "Nois, sìndigos de Bauladu, Iscanu, Biddanoa de Forru e Soramanna cherimus manifestare totu su pistighìngiu nostru pro su [...]

22/09/2017|Sardos|1 Commento

Cras e pusti in Bonàrcadu s’addoviat su Movimentu Linguìsticu

Sa chistione feminile de sa limba, sa crisi de s’editoria in sardu e sa contrariedade a su testu ùnicu nou chi su Cussìgiu Regionale est amaniende in contu de polìtica linguìstica. Sunt custos sos temas de sa de bator editziones de sa “Festa de sa Limba Ufitziale” chi b’est in Bonàrcadu sàbadu 23 a merie [...]

22/09/2017|Cultura, Limba, Sardos|0 Commenti