sardegna

Home » sardegna

Is dischentes sardos cara a sa Cultura de aterue (de Riccardu Azzena)

Che a medas àteros sardos apo tentu sa possibilidade de istudiare fora de Sardigna e pro su chi pertocat a mie etotu in unu logu particulare meda: is Paisos Bascos. Istende inoghe apo connotu is usàntzias, maneras e, in particulare chie traballat pro dda contivigiare. Bos chèrgio contare de AEK, unu assòtziu chi promovet e [...]

22/03/2017|Limba, Sardos|0 Commenti

Terra chi m’infroris in su coro (de Anna Cristina Serra)

(Per leggere in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Terra chi stringiu in is manus e chi m’infroris in coru che acinnu de beranus, dromi notesta puru acanta mia. T’ap’ a contai su contu ’e is mariposas chi cun d’unu tzàchidu ’i alas mudant in bonu su tempus. Dromi, ca a sa scida no isciu [...]

21/03/2017|Cultura, Limba, Sardos|2 Commenti

Ispàtzios finantziàrios, calicuna farfarùgia finas in Sardigna. Inoghe suta s’elencu de sas Comunas

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Cun sa publicatzione de su decretu de una chida como su ministeru de s’Economia at fatu ischire comente at partzidu 700 miliones de èuros de “ispàtzios finantziàrios” cuntzèdidos dae su guvernu a sas amministratziones locales pro s’annu 2017. Est una manu de agiudu minore – [...]

21/03/2017|Sardos|2 Commenti

Su cuntratu intre sa Cresia e su Comune de Crabas cheret isbalidadu (de Portolu Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Semus istados in Monte Prama cun d'una delegatzione de s’Assòtziu “Sardigna nostra” in die 24 de cabudanni 2016 pro bisitare su giassu. Cun ispantu e iscunfortu amus cunstatadu chi su gantzellu fiat serradu e chi in s’ala destra de s’iscavu a ogros a s’istradone provintziale [...]

21/03/2017|Su Mundu|2 Commenti

Alitalia e Alitàlia-tzentrismu non servint a sa Sardigna

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Finas subra sa continuidade-territoriale (pagada meda meda dae su bilantzu regionale sardu a Alitàlia) si bident sos disacatos de sa dipendèntzia culturale e de s’auto-ratzismu de sardos medas, chi giustìficant cun sas règulas de mercadu (est festa e duncas si biàgiat de prus) s’ausèntzia de [...]

20/03/2017|Sardos|1 Commento

Adesione in sardu a su Patu pro s’indipendèntzia catalana in sardu (de Giagu Ledda)

S'agatat finas una versione in sardu de su manifestu chèrfidu dae Guvernu e Parlamentu catalanos pro sustènnere su referendum pro s'indipendèntzia dae s'Ispagna. Est in s'indiritzu web https://pacteperlreferendu.cat/ e l'ant fata sos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, assòtziu de espertos e ativistas chi, dae su 2014, òperant in s'ìsula in defensa de su [...]

19/03/2017|Su Mundu|0 Commenti

Lìtera aberta a sos collegas economistas (de Paolo Savona)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Mervyn King, economista aprètziadu meda giai guvernadore de sa Old Lady, at cuntzèdidu un'intervista atzuda subra Brexit e UE. Est istada retzida dae unu silèntziu iscobiadore dae banda de s'Acadèmia nostra, semper pronta a si nche furriare contra a sos membros suos chi narant sas [...]

18/03/2017|Economia|6 Commenti

Autodeterminatzione? Bastat pàrreres, immoe serbint ideas (de Màssimu Cossu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su fronte sardu chi càstiat a una prus ampra interpretatzione de s'autonomismu, de s'autodeterminatzione e a sa indipendèntzia est bàriu a beru. Totus is movimentos sensìbiles a custu tema tenet unu pàrrere issoro intro a una mirada larga e generale. A beru est traballosu a [...]

18/03/2017|Sardos|1 Commento

Ateneu ùnicu e ispartzinadu contras a s’ispopulada de Sardigna (de Dàvide Pinna*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) S'Osservatòriu Sòtziu Econòmicu de Sardigna ghetat agiutòriu: tra sessanta annos sa Sardigna at a àere pèrdidu su 34% de sa populatzione sua de oe, e s'at a atestare subra su millione de abitantes, furriende·si s'ìsula europea (francu Islanda) cun sa densidade de populatzione prus bàscia. [...]

18/03/2017|Su Mundu|1 Commento