sardegna

Home » sardegna

“Mortu in die nòdida”, su turmentu chi si rinnovat

(Bogadu dae sa letura pùblica chi at acumpangiadu is presentatziones de su libru “Il sangue della festa – Mortu in die nòdida”) Cando fiat pitzinneddu, in Tresnuraghes - ca deo puru comente a Jaime, so pesadu in Tresnuraghes - tenia un'amigu, antis fiat amigu de babbu meu, chi m'aiat sena chèrrere fatu meledare in contu [...]

26/06/2017|Cultura|2 Commenti

Polìtica mala in Sardigna (de Màssimu Dadea)

(S'artìculu ddu publicamus cun su permissu de s'autore e de su situ web manifestosardo.org) In Sardigna, su sistema polìticu est malàidu. Non diat pòdere essere àteru bistu chi su Consìgiu regionale, sa Giunta Regionale e su Presidente suo sunt su produtu illegìtimu de una lege eletorale in-costitutzionale; chi una parte de importu de sa classe [...]

22/06/2017|Sardos|3 Commenti

Sa Regione imperat unu decreto de Mussolini pro donare àteru dinare a Alitàlia

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Frastimo, ma no isco frastimare, ca Deus no m’at dadu su talentu… Sunt dies de isciollòrios e polèmicas inùtiles, prus che totu cussas bogadas dae is ambientes de Pd e Fortza Itàlia respetu a s'iscritora Michela Mùrgia, culpàbile de àere auguradu [...]

22/06/2017|Economia|7 Commenti

G7, trasportos in Sardigna: su trenu de sos disìgios e sa capsula alimentada a piberone (de Bartolomeo Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Acollos in Sardigna sos sete òmines prus mannos de su mundu in fatu de trasportos: Marc Garneau de su Cànada, Elizabeth Borne de sa Frantza, Alexander Dobrindt de sa Germània, Keiichi Ishii de su Giapone, Chris Grayling de su Rennu Aunidu, [...]

22/06/2017|Su Mundu|8 Commenti

Dae sa Protetzione Tzivile a sa Preventzione Tzivile (istudiu colletivu de Sardegna Possibile)

“In sos padentes sos fogos minores cada borta los limpian dae su materiale chi si podet alluere, de manera chi custu no si potat amuntonare. Su de prevènnere totus sos fogos tentos de manera “sistemàtica” pro siguresa, rendet meda prus graves sos mannos”. Dae “Antifragile (prosperare nel disordine)”, di Nassim Nicholas Taleb. Il Saggiatore 2013 [...]

21/06/2017|Su Mundu|0 Commenti

Sa fidelidade linguìstica (de Giagu Ledda)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Sa prima definitzione chi dant sos vocabulàrios de su tèrmine “fidelidade” riguardat belle semper sa fidelidade comente sa calidade de chie est fidele a sa còpia, resartende pro su prus s’astensione dae sas relatziones sessuales o amorosas cun àteras pessones. Àteros [...]

21/06/2017|Limba|0 Commenti

De historia loci (Istòria de su logu) – riflessione subra sa proposta de Sardos pro s’istòria Sarda in s’iscola (de Frantziscu Casula)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Premissa: Cumpartu s'ispìritu e sa litera de sa proposta pretzedente de lege de s'Assòtziu Sardos. Tzertu, fàghet a dd'arrangiare e dd'assetiare, ma in in sustàntzia est de cumpartzire e, comente a tale, de ispartzinare e propònnere a su parri pùblicu, a [...]

20/06/2017|Cultura|3 Commenti