Cultura

Home » Sardos » Cultura

Chie at a fàghere sa rivolutzione culturale pro su cambiamentu? (de Pepe Corongiu)

Si narat semper chi pro cambiare sa sorte de sa Sardigna servit una rivolutzione culturale. Custu est galu prus beru pro su chi pertocat sos problemas in contu de auto determinatzione. Ma sa Sardigna est una post colonia curiosa in ue si a una banda b’at unu continuum intre mundu culturale e polìticu, a s’àtera [...]

Cortes apertas, festas e usantzias. E deo bi torro! (de Franc’Istevene Ruiu)

S’atteru sero m’est capiu de andare a un’addobiu pro sa presentada de un libru meda galanu: SENTIERI. Est de Matteu Cara, unu zovanu nugoresu chi in cada poddiche juchet un’arte. Dae derettu, dae s’isterria de su libru, si podet abberguare chi l’at ammaniau ponendebi su coro, ca est su coro chi essit a campu a [...]

28/11/2016|Cultura, Sardos|3 Commenti

”Sena sa limba sua unu pòpulu est mortu”. Ammentende a Simon Mossa

Sena sa limba sua unu pòpulu est mortu. E s'autonomia culturale est de fundamentu pro costoire e fàghere a bìvere unu pòpulu. Sa limba est unu fatore base pro s'autonomia culturale e custa ùrtima est sa madrighe de sa libertade, de s'indipendèntzia e de sa revesa sotziale e econòmica de unu pòpulu. E sa burradura [...]

Litera a s’amada Sardigna (de Angelo Giuseppe Pisanu)

T’apo connottu 28 annos como, in una ‘idda piccocca. Fusi bella e in cussos annos de oro fusi pro a mie tottu su mundu. Soe unu pagu primmadu cun tegusu, creo chi tenzemas de arreggionade. Mi parese cambiada, o folzisi ses cambiende. Chelzo narrede, chi no mi piaghede commente ti mentovana, commente t’apo ‘idu custos [...]

Sardu in Rai: duos annos e mesu de bòidu pneumàticu (de Pepe Corongiu)

In custas dies est essida sa nova chi sa Regione est acanta de firmare una cunventzione cun sa Rai chi at a permìtere de torrare a fàghere unas cantas trasmissiones in ràdiu e tv cun sa limba nostra. Bene fatu, diamus a nàrrere totus nois òmines de bona volontade. Ma, si sa nova polìtica est [...]

Sa Fusione Perfeta de su 1847 e sa (possìbile) Fusione Finale de su 4 de nadale: analogias (de Frantziscu Casula)

Su 29 de onniasantu chi lompet ricurret su de 169 anniversàrios de sa Fusione Perfeta de sa Sardigna cun is istados sabàudos de terramanna; in tames chi su 4 de su mese de nadale imbeniente, chi a dolu mannu binchet su Sissi, diamus a podere assistire a sa Fusione Finale de s'Ìsula cun s'Istadu italianu. [...]

Sa Sardigna est isparessende. Chie est faghende calicuna cosa? (de Mario Virdis)

Sunt colados belle tres annos, fiamus in mesu de sa campagna eletorale pro sas ùrtimas eletziones regionales, cando in Casteddu est essidu a campu un'istùdiu chi annuntziaiat sa morte belle segura de 33 comunas sardas intro de mesu sèculu. Non chi non mi essere seradu chi s'ispopolamentu lentu, ma sighidu de sos tzentros de s'internu [...]

23/11/2016|Cultura, Sardos|1 Commento

Unu contu – S’anima sarda (di Vittorio Sechi)

A risitu in laras e cun s’atzentu romanu aiat agiuntu: <Bois sardos seis crosidadosos. Non bos integrades mai. In ue b’at duos sardos b’est semper su tzìrculu famadu chi bos faghet de domo. Si podet nàrrere chi no essedas mai dae s’ìsula bostra. Seis comente sa croca e semper unu pagu melancònicos>. Fia avesu e [...]

22/11/2016|Cultura, Sardos|7 Commenti

Inue est andande sa Sardigna – su de duos – (de Franco Stefano Ruiu)

Chin s’ispera de accattare accasazu doe borta a su nobe de custu mesu pro sichire a contare sas peleas de sas usanzias nostras a dies de oje. In medas m’azes dau cara, medas de prus de cussu chi pessavo, e calicunu m’at fattu crumpendere chi si nde podiat sichire a faveddare. E aitte nono? Incuminzo [...]

20/11/2016|Cultura, Sardos|6 Commenti

Cuddu chelu annuatu de Sant’Andria (de Vittorio Sella)

De sero, a Sant' Andria, fit unu chelu de nughes nieddas chi istutaiat sa luche poderosa 'e sa die. Oras de trischia sichita chene pasu ghettaian rivos de abba tempestosa intro s'astrintura 'e sos canales. Mai notte gai eterna, gai mala a colare aiat carignatu sa manu de su manzanu. Mancante su lampitzu 'e sos [...]

18/11/2016|Cultura, Sardos|0 Commenti