(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto)

Duos meses e mesu pustis de s’addòbiu de su Teatru Màssimu de Casteddu- die e logu chi amus comintzadu a pònnere a disponimentu unu logu fìsicu de addòbiu in unu logu virtuale comente internet – su blog anthonymuroni.it addòbiat sos territòrios.

O, mègius, respondet a sos invitos chi dae sos territòrios sunt lompende pro fàghere evòlvere s’acaramentu naschidu in sa retza, faghende addòbiare persones, esperièntzias e parres.

Amus a mòvere dae chenàbura 13 ghennàrgiu dae Mamujada, animados dae sos 300 e prus artìculos publicados in custos duos meses e mesu in su blog e dae sas belle 400 mìgia pàginas bidas in su periodu matessi.

Nùmeros chi iscòbiant unu caminu. B’at gana de acaramentu subra sos temas de s’autodeterminatzione, de unu guvernu deghile, de sa modernizatzione de sa Sardigna, de s’indipendèntzia dae sos grupos de poderiu, dae sas lobby e dae sos comitados de afares chi oe sunt sos partidos chi ant coro e conca in Roma.

Un’acaramentu abertu subra su discuidu tzentru-periferia, subra sa desertificatzione, sa limba sarda, agroindustria, istrutzione, subra unu modellu nou de economia, fundadu subra sas tres resursas de cultura/paesàgiu/ambiente. Mancari lassende a banda s’iscretiùmene chi narat ‘sunt paràulas e bia, lanas chi si contant ma non si faghent mai’. E finas non renuntziende mai a s’atrivimentu de sa novidade.

A pònnere in retza, inclùere, fraigare una prataforma chi brotet dae bassu, atirende fortzas friscas e animosas.

In Mamujada, cun sos giòvanos chi ant pensadu de aparitzare su cunvegnu, amus detzisu de faeddare de comente si faghet su sistema, de sa modernidade, de un’idea noa de Sardigna.

B’at a àere unos cantos sìndigos de sa Sardigna de Intro e finas imprendidores de giudu.

Ma est un’addòbiu abertu a totu cussos chi ant a chèrrere dare unu contributu de ideas, un’impèllida, unu cussìgiu, una crìtica.

Su bundu est cussu chi m’at indeosadu intendende sos contos de unu chi at a bènnere a fàghere testimonia.
‘Collàboro cun tres collegas de su setore meu etotu e su resurtu est chi meda bonu – in tèrmines econòmicos – de sa summa simple de sos resurtos de sos sìngulos’.

Bos isetamus chenàbura chi benit su 13 de ghennàrgiu a sas 17.30 de merie in Mamujada, in su ristorante ‘La Campagnola’, chi su titulare, sende dadivosu at postu a disponimentu.