Urbanistica

Home » Urbanistica

Una revolutzione federalista, cun sas comunas pro guvernare sa Regione

Custu est su giassu in limba Sarda. (Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore) Una reforma de s'Istatutu fundada subra su federalismu internu: custu at a èssere unu de sos puntos fundamentales chi Progetu Autodeterminatzione nche cheret pònnere in s'agenda de su Parlamentu e de su Cunsigiu. Si [...]

22/01/2018|Autodeterminatzione|4 Commenti

Ammànios pro guvernare male su territòriu (de Massimo Dadea)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) "Est diferente si a gestire, promotzionare e acumpangiare s'ìsula nostra a su tempus benidore semus nois cun sa conca nostra, s'intelligèntzia nostra, sa cultura nostra, cun s'ostinu e determinatzione chi nos distinghent, cun sa voluntade de sighire campende·bi in contu de nos intregare a chie [...]

19/04/2017|Su Mundu|12 Commenti