Università

Home » Università

Dispintamus de no ischire e ite ddoe at in palas de carreras universitàrias meda? (de Giovanni Dore)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Damus pro ammìtidu chi deo non isco nudda de universidades e in particulare de su mègius de deretu tributàriu italianu. E damus pro ammìtidu ca is professores chi s'àtera die ant imputadu siant innotzentes e mancari finas e ogetu de persighida [...]

26/09/2017|Su Mundu|4 Commenti

Ateneu ùnicu e ispartzinadu contras a s’ispopulada de Sardigna (de Dàvide Pinna*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) S'Osservatòriu Sòtziu Econòmicu de Sardigna ghetat agiutòriu: tra sessanta annos sa Sardigna at a àere pèrdidu su 34% de sa populatzione sua de oe, e s'at a atestare subra su millione de abitantes, furriende·si s'ìsula europea (francu Islanda) cun sa densidade de populatzione prus bàscia. [...]

18/03/2017|Su Mundu|1 Commento

S’universidade de Nùgoro fata a bisera che a una chinisedda (de Andrea Soddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa Giunta Regionale at provèdidu a partzire su Fundu Ùnicu 2016 a sas sedes detzentradas. Cun ispantu mannu, pustis sa mutzadura de su 2014 chi galu invòcat vindita, si ischit chi pro su polo universitàriu de Nùgoro at èssere dada una summa galu prus minore [...]

24/12/2016|Cultura|0 Commenti

Chie at a fàghere sa rivolutzione culturale pro su cambiamentu? (de Pepe Corongiu)

Si narat semper chi pro cambiare sa sorte de sa Sardigna servit una rivolutzione culturale. Custu est galu prus beru pro su chi pertocat sos problemas in contu de auto determinatzione. Ma sa Sardigna est una post colonia curiosa in ue si a una banda b’at unu continuum intre mundu culturale e polìticu, a s’àtera [...]

Sos Gigantes, sos Sardos e su museo chi no b’est

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Gràtzias, Gigantes caros. Una lode sintzera ca pro meressimentu bostru, pro sèculos sepultados a suta de terra in su Campidanu de Cabras, in custa Sardigna nostra torramus a faeddare de Cultura. Ddu faghimus cun s’istile antigu nostru, chi est ancora prus singulare gràtzias a su [...]

31/10/2016|Cultura, Sardos|10 Commenti