Pranu Sanguni, Santu Basile e su Gerrei (de Enrico Lecca)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa paristòria contat chi in Pranu Sanguni siat acuntèssida una batalla èpica: Santu Giorgi contra a su dragu. Andende a caddu rundanu peri cussas terras S. Giorgi aiat imbènnidu unu dragu orrorosu cun sete concas chi ispramaiat sos abitantes de sas biddas a fùrriu. Tando [...]