regione

Home » regione

Testu unicu po sa limba sarda, recostrutzionis cun pagu pretzisioni (de Paulu Zedda)

Gentili diretori, mi seu sapiu de unus cantu cumentus cumpartus in is paginis de su web a sub’e su testu unicu po sa lingua sarda chi teneus imoi in discussioni. Cunsiderada sa pagu pretzisioni chi m’est partu de biri in tzertas recostrutzionis de sa sustantzia, mi seu permitiu de ddi imbiai custa nota. Su testu [...]

25/07/2017|Limba|10 Commenti

It’est s’assòtziu Sardos (de Albertu Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Eris, in una cunferèntzia de imprenta partetzipada meda, est istadu presentadu a su pùblicu s'assòtziu culturale e polìticu nou Sardos, de su cale apo a èssere, pro voluntade de is sòtzios fundadores, su Presidente pro tempore. Bidas is rechestas numerosas de [...]

21/07/2017|Sardos|13 Commenti

Proite naramus chi nono a su Testu Unico de lege pro sa limba sarda (de CSU – Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale)

Su CSU est contràriu a sa proposta de lege pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narant chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlementu de carrera de Roma. A pàrrere de [...]

19/07/2017|Limba|5 Commenti

Pro una pastorìtzia e un’economia sarda, ddoe at bisòngiu de una polìtica chi ascurtet su cumpartu (de Fabio Argiolas*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Merculìs coladu, in su Tzentru Cungressos "L'Anfora" in Tramatza, ddoe at istadu s'assemblea de prus importu e partecipatzione de is pastores sardos lòmpidos dae s'ìsula intrea, chi pedint a sa Regione un'impignu formale e non paràulas feti. Denùntziant, a boghe arta, [...]

18/07/2017|Sena categorias|3 Commenti

Contributos europeos a is albergos, sa Regione perdet in Apellu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Cun 15 sentèntzias diferentes depositadas su 13 de lampadas coladu, sa Corte de Apellu de Casteddu at retzidu is apellos propostos dae is impresas alberghieras chi fiant abarradas sena contributos, cuntzèdidos dae sa Regione segundu sa lege regionale 9/1998 pro torrare [...]

22/06/2017|Siendas|0 Commenti

Sa Regione imperat unu decreto de Mussolini pro donare àteru dinare a Alitàlia

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Frastimo, ma no isco frastimare, ca Deus no m’at dadu su talentu… Sunt dies de isciollòrios e polèmicas inùtiles, prus che totu cussas bogadas dae is ambientes de Pd e Fortza Itàlia respetu a s'iscritora Michela Mùrgia, culpàbile de àere auguradu [...]

22/06/2017|Economia|8 Commenti

Sena giòvanos e traballu sa Sardigna non tenet benidore

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) No est tzertu pro more de is tzitadinos-traballadores, si non in pertzentuale fisiològica. Indennizos pro non piscare. Contributos pro nde bogare bìngias, olivàrios e campos de trigu. Assegnos de càscia integratzione e mobilidade pro annos e annos. Una die ddoe at [...]

16/06/2017|Economia|13 Commenti

Ma in sos palatzos de su poderiu a ddu cumprendent su disacatu chi est provochende custa sicagna? (de Lughia Chessa)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Comente est possìbile a mutire tempus bellu is dies chi non proet? Sicagna bolet nàrrere chi non s'agatat erba in is pàsculos, chi sunt istados arados e semenados de badas is erbajos, chi sunt addopiados is prejos pro mangime e foràgiu, [...]

15/06/2017|Sardos|6 Commenti

Moninchedda e d’amore in su tempus de Frantziscu I: unu contu mesu epicu (di Bartolomeo Porcheddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) «Cherzo dare un’adiosu a s’amore» est istada s’ùrtima fràsia pronuntziada in pùblicu dae Moninchedda in antis chi lasseret sa Corte e, pro tantu, s’ùrtimu òmine sou, Frantziscu I, a su pròpiu distinu. Moninchedda urtimamente si fiat intèndida a sa sola dae [...]

31/05/2017|Su Mundu|3 Commenti

Maninchedda si nch’est andadu, como ite nde costat?

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Ite b'at a beru in segus a sas dimissiones de s'assessore regionale de sos Traballos Pùblicos Paolo Maninchedda? Malù a cumprèndere pro como. In sa lìtera chi su leader de su Partito dei Sardi at imbiadu a su presidente de sa [...]

29/05/2017|Sardos|3 Commenti