regione

Home » regione

Unu sìndigu no est àteru chi un’imbudu mannu (de Maurizio Onnis*)

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. No importat chi siat làngiu o brentudu, artu o bàsciu. Su fatura sua pròpia est sa de un’imbudu, chi sa Regione, s’Istadu, s’Unione Europea prenent a isticu de dinare chi nd’ant giai dissinidu s’impreu. [...]

24/01/2018|Sardos|2 Commenti

Dèsulu, pesta suina de nche ispèrdere e responsabilidades de torrare a partzire

Custu est su giassu in limba Sarda. Per leggere l'articolo in italiano, clicca sulla bandiera in alto, scegliendo l'opzione del tricolore. Cundennadu pro omissione de atos de ufìtziu. Est s’acabbu giuditziàriu – sentèntzia de primu gradu, emìtida dae su tribunale de Aristanis – de s’abenimentu chi at pertocadu su sìndigu de Dèsulu Gigi Littarru. Unu [...]

23/01/2018|Quel che accade|0 Commenti

Continuidade, a si dda betare de pala in coddu non serbit (de Giovanni Dore)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) A s'arrennegare cun sa Cummissione Europea pro sa “iscrocorigada” de sa continuidade territoriale aèrea noa, cheret nàrrere a si chèrrere segare sa conca pustis de si dd'aere pistada. Apo semper sustènnidu chi (s'òtimu) modellu imbentadu dae Attili in su 1999 tocaiat [...]

15/10/2017|Quel che accade|0 Commenti

Limba sarda: sa Regione sighit a leare tempus. E sunt colados belle 4 annos (de Giuseppe Corongiu)

Cun s’ùrtimu càmbiu de pare de su guvernu regionale in s’assessoradu de sa cultura, totus aiamus isperadu in unu megioru. Gasi est istadu? Sos annos antepostos difatis, cussos ghiados dae Claudia Firino, fiant istados orrorosos pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Su servìtziu limba sarda cantzelladu e acorpadu in intro de su de s’editoria, [...]

15/10/2017|Cultura, Limba|0 Commenti

Rapresentare sa Sardigna pro a pustis guvernare sa Sardigna

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) A ite puntu est sa note? Est acanta de acabbare, si berus est chi giai in sa primu metade de cabudanni ant a lompere a su pètene nodos non segundàrios in su creschimentu de is propostas polìticas chi s'ant a acarare [...]

27/08/2017|Su Mundu|5 Commenti

Unu càbudu sardu, sardista e indipendentista pro eligere senadores foras dae is grupos italianos

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In s'ora chi medas pensant a is Regionales 2019, deo so cumbintu dae tempus chi s'atòbiu de fundamentu pro una rivolutzione polìtica in Sardigna siat cussu de is eletziones polìticas 2018. Totus narant chi est como chi ddoe at su terrinu [...]

16/08/2017|Su Mundu|20 Commenti

Chie at postu fogu in s’abadorgiu? In Sardinia un’esercitu de omines pro istudare su fogu e mancunu pro lu prevennere (de Portolu Porcheddu)

Cando fìamus pitzinneddos, pro nos fàghere assuconare, sos mannos si ghindaiant a nois narende unu dìciu afortigadu dae su tempus: «Tue ses cussu chi at postu fogu a s’abbadòrgiu?». Sa resposta nostra fiat prena de timòria e iscontada: «Non so istadu deo!». A pustis ebbia de sos rìsidos de totus nos rendìamus contu chi si [...]

02/08/2017|Su Mundu|4 Commenti

Sa crisi de su pastoriu/Sas cooperativas

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Osservende su sistema de cooperativas in Sardigna, sa prima pertzetzione est chi sos matessis assotziados no las sentint comente pròpias, comente diat èssere naturale ca nde sunt sòtzios, ma comente sa parte aversa a chie devent bèndere su chi produint, unu cliente cale si siat [...]

01/08/2017|Economia|2 Commenti

Sas produtziones sardas e sos mercados

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sos casos DOP – Pecorino Sardo, Pecorino Romano e Fiore Sardo e s’angione sardu IGP, rapresentant s’oportunidade manna, mai isfrutada de su totu, pro valorizare a beru sas produtziones sardas. Sas DOP sardas, però, no ant tentu su matessi resurtadu bonu e non resessint a [...]

31/07/2017|Economia|2 Commenti

Sa crisi de su pastoriu/Eris e oe

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa crisi agrìcula de como, e mescamente sa de su pastoriu, mancari apat puntos de analogia medas cun sa crisi italiana e cun sa crisi europea, tenet particularidades suas e afundat sas raighinas in s’istòria sarda peleosa. Cun s’istruturatzione moderna de sas aziendas, su problema [...]

30/07/2017|Economia|6 Commenti