regione

Home » regione

Unu càbudu sardu, sardista e indipendentista pro eligere senadores foras dae is grupos italianos

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) In s'ora chi medas pensant a is Regionales 2019, deo so cumbintu dae tempus chi s'atòbiu de fundamentu pro una rivolutzione polìtica in Sardigna siat cussu de is eletziones polìticas 2018. Totus narant chi est como chi ddoe at su terrinu [...]

16/08/2017|Su Mundu|20 Commenti

Chie at postu fogu in s’abadorgiu? In Sardinia un’esercitu de omines pro istudare su fogu e mancunu pro lu prevennere (de Portolu Porcheddu)

Cando fìamus pitzinneddos, pro nos fàghere assuconare, sos mannos si ghindaiant a nois narende unu dìciu afortigadu dae su tempus: «Tue ses cussu chi at postu fogu a s’abbadòrgiu?». Sa resposta nostra fiat prena de timòria e iscontada: «Non so istadu deo!». A pustis ebbia de sos rìsidos de totus nos rendìamus contu chi si [...]

02/08/2017|Su Mundu|4 Commenti

Sa crisi de su pastoriu/Sas cooperativas

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Osservende su sistema de cooperativas in Sardigna, sa prima pertzetzione est chi sos matessis assotziados no las sentint comente pròpias, comente diat èssere naturale ca nde sunt sòtzios, ma comente sa parte aversa a chie devent bèndere su chi produint, unu cliente cale si siat [...]

01/08/2017|Economia|2 Commenti

Sas produtziones sardas e sos mercados

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sos casos DOP – Pecorino Sardo, Pecorino Romano e Fiore Sardo e s’angione sardu IGP, rapresentant s’oportunidade manna, mai isfrutada de su totu, pro valorizare a beru sas produtziones sardas. Sas DOP sardas, però, no ant tentu su matessi resurtadu bonu e non resessint a [...]

31/07/2017|Economia|2 Commenti

Sa crisi de su pastoriu/Eris e oe

(Per leggere l’articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa crisi agrìcula de como, e mescamente sa de su pastoriu, mancari apat puntos de analogia medas cun sa crisi italiana e cun sa crisi europea, tenet particularidades suas e afundat sas raighinas in s’istòria sarda peleosa. Cun s’istruturatzione moderna de sas aziendas, su problema [...]

30/07/2017|Economia|6 Commenti

Testu unicu po sa limba sarda, recostrutzionis cun pagu pretzisioni (de Paulu Zedda)

Gentili diretori, mi seu sapiu de unus cantu cumentus cumpartus in is paginis de su web a sub’e su testu unicu po sa lingua sarda chi teneus imoi in discussioni. Cunsiderada sa pagu pretzisioni chi m’est partu de biri in tzertas recostrutzionis de sa sustantzia, mi seu permitiu de ddi imbiai custa nota. Su testu [...]

25/07/2017|Limba|10 Commenti

It’est s’assòtziu Sardos (de Albertu Filippini)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Eris, in una cunferèntzia de imprenta partetzipada meda, est istadu presentadu a su pùblicu s'assòtziu culturale e polìticu nou Sardos, de su cale apo a èssere, pro voluntade de is sòtzios fundadores, su Presidente pro tempore. Bidas is rechestas numerosas de [...]

21/07/2017|Sardos|12 Commenti

Proite naramus chi nono a su Testu Unico de lege pro sa limba sarda (de CSU – Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale)

Su CSU est contràriu a sa proposta de lege pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narant chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlementu de carrera de Roma. A pàrrere de [...]

19/07/2017|Limba|4 Commenti

Pro una pastorìtzia e un’economia sarda, ddoe at bisòngiu de una polìtica chi ascurtet su cumpartu (de Fabio Argiolas*)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Merculìs coladu, in su Tzentru Cungressos "L'Anfora" in Tramatza, ddoe at istadu s'assemblea de prus importu e partecipatzione de is pastores sardos lòmpidos dae s'ìsula intrea, chi pedint a sa Regione un'impignu formale e non paràulas feti. Denùntziant, a boghe arta, [...]

18/07/2017|Sena categorias|2 Commenti

Contributos europeos a is albergos, sa Regione perdet in Apellu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare quella tricolore) Cun 15 sentèntzias diferentes depositadas su 13 de lampadas coladu, sa Corte de Apellu de Casteddu at retzidu is apellos propostos dae is impresas alberghieras chi fiant abarradas sena contributos, cuntzèdidos dae sa Regione segundu sa lege regionale 9/1998 pro torrare [...]

22/06/2017|Siendas|0 Commenti