regione

Home » regione

Si proet o niat semper emergèntzia est

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa Sardigna est totu un’emergèntzia. Si ponet a pròere e sos bighinados s’allagant, sos caminos s’iscunsertant e sos rios aundant su logu. E cando b’est petzi su perìgulu chi si pòngiat a pròere, sas iscolas las tancant semper. B’at caentu e su fogu brùsiat sos [...]

18/01/2017|Sardos|5 Commenti

Eletziones antetzipadas: unu trastocu de transire

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) So unu de cuddos chi non ponent aficu in s'ipòtesi de eletziones antitzipadas. A primu ca ispero chi su presidente Frantziscu Pigliaru sanet luego e torret a traballare. E posca ca so seguru chi is ùnicos a is cales diat cumbènnere – est a nàrrere [...]

18/01/2017|Sardos|7 Commenti

Sa faddina in sos contos de sa Regione

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Canta bias apo intesu chi custa fiat sa Giunta de sos Professores? E duncas sa prus cumpetente a manera tècnica, mescamente in ue fiat prus pretzisu? Sos traspostos cun s’espertu mannu Deiana. Sos resultados sunt a dae in antis de totus. O su Bilantzu, cun [...]

11/01/2017|Sardos|3 Commenti

Surigheddu-Mamuntanas: ocasione bèndida (de Davide Casu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Su territòriu de Surigheddu, chi leat su nùmene dae sa sienda chi pro belle unu sèculu at acumpridu inoghe sas atividades suas, oe incluit finas sos tennimentos de una sienda serente, sa de Mamuntanas, cun una mannària totale de 1326 ètaros. Belle totu sa cussòrgia [...]

07/01/2017|Economia, Siendas|2 Commenti

Sa Sardigna at bisòngiu de unu progetu orgànicu

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) In Sardigna cada die essit a campu unu problema . Cando no est s’iscola sunt sos contos pùblicos. Cando no est s’ispopulamentu est s’isporu de sas levas noas Mai chi calicunu pòngiat sa duda chi sos problemas non sunt a sa sola, cadaunu a contu [...]

21/12/2016|Sardos|6 Commenti

Bastat cun sos gioghitos, su manifestu est semper a dae in antis de sa ghia

Unu maistru meu sèneghe m’ammentaiat semper chi non tocat mai a los chircare meda. E puru sos mentovos, a bias, podent agiuare a torrare a sestare sos pensos. Duncas est pretzisu a ammentare chi si Eràclitu sententziaiat chi “sa beridade punnat a si cuare”, s’economista e sotziòlogu Vilfredo Pareto – una pariga de sèculos a [...]

14/12/2016|Sardos|3 Commenti

Cussu “Postale” chi si cramat disìgiu (de Simonetta Corongiu)

Càpitat galu in su 2016 chi 7 pipios de sas Borgadas de Làconi, distantes finas a 15 chilòmetros dae sa bidda, non potzant andare a iscola cun regularidade. Pro ite? Sa Comuna in s'annu iscolàsticu 2016-2017 at cantzelladu su servìtziu de traspostu iscolàsticu, cun sa motivatzione chi s'Istadu e sa Regione ant reduidu sos fundos [...]

04/12/2016|Sardos, Sena categorias|0 Commenti

Trasportos sardos, novas in arribu in su binàriu ùnicu

Pro serrare sos tres meledos subra sa chistione trasportos, chi non mi nde impitzo prus a fitianu dae cando no apo prus responsabilidades professionales, pustis de àere faeddadu de s’aeroportu de S’Alighera e de sa chistione Nord Ovest/Rynair, non mi istranso dae un’analizu allargadu a totu sa situatzione isulana. Comente ischides (e bidides) sa continuidade [...]

30/11/2016|Sardos|9 Commenti

Chie at a pagare su dèpidu istòricu chi at bajuladu Arborea? (de Manuela Pintus)

Finas a como non b’at una comunicatzione ufitziale de sa Regione Sardigna e tando isetamus una cunfirma istitutzonale pro espressare unu giudìtziu cumpletu. De seguru, bidende su chi iscrìet oe s’imprenta, sa vertèntzia intre Regione Sardigna e Bonifiche Ferraresi paret chi siat acumprida in bonu. Sa nova chi nos acunortat est sa sistematzione presunta, in [...]

28/11/2016|Economia|1 Commento