pigliaru

Home » pigliaru

S’ùnica renèssida manna de sa Giunta Pigliaru: sa polìtica linguìstica morta (de Pepe Corongiu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) No est beru chi sa Giunta Regionale at fallidu in totu. Pro sa limba at mantènnidu sas promissas de distrùere totu. A sa fine de su 2013 e in sos primos de su 2014, in campagna eletorale pro sas regionales, una de sas punnas chi [...]

13/01/2017|Limba, Sardos|4 Commenti

Su fronte de s’autodeterminatzione e sas làcanas fortes de pònnere

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Est como pagora chi m'at preguntau e cale depet èssere - a parre meu de osservadore - sa làcana de una proposta in chistione de autodeterminatzione, bonuguvernu e modernizatzione de Sardigna, alternativa a sa de is Polos betzos italianos, in ocasione de is eletziones regionales [...]

05/01/2017|Su Mundu|7 Commenti

S’universidade de Nùgoro fata a bisera che a una chinisedda (de Andrea Soddu)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Sa Giunta Regionale at provèdidu a partzire su Fundu Ùnicu 2016 a sas sedes detzentradas. Cun ispantu mannu, pustis sa mutzadura de su 2014 chi galu invòcat vindita, si ischit chi pro su polo universitàriu de Nùgoro at èssere dada una summa galu prus minore [...]

24/12/2016|Cultura|0 Commenti

Galu secuestraos in sos aeroportos

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Beneniddos a cuddos chi si sunt abitzaos solu in custas oras chi semus secuestraos in sos aeroportos. Cussos chi no sunt risultaos a agatare unu postu po sas dies de Nadale. Tocat a li domandare inue funt issos cando meda de nois, po annos, ant [...]

15/12/2016|Sardos|1 Commento

A pustis de su nono como progetamus sa propassada dae su guvernu Pigliaru-Renzi? (de Simone Maulu)

Custu referendum est istadu una de is acontèssidas de prus sinnificu polìticu in s'istòria de s'Autonomia Sarda. Ammentat dae acanta sa fusione perfeta de sa Sardigna cun is istados sabàudos, a bia sua acontèssida polìtica de prus importu in s'Otighentos sardu. A pedire sa fusione, in su mese de Onnisantu de su 1847, sena mancu [...]

12/12/2016|Sardos|1 Commento

Presidente Pigliaru, istet serenu (de Roberto Mette)

Istet serenu presidente Pigliaru, chi sos sardos sunt inteligentes cantu a sos boltzaninos Amus devidu aisetare mai-cantu sa faeddada de su guvernadore Pigliaru in contu de referendum e de su resultadu malu pro isse e pro chie – paris chin isse – faghiat sa partesa pro su EMMO a sa reforma. Cont’ischìda, est tostu acatare [...]

07/12/2016|Su Mundu|2 Commenti

Sas urnas narant chi Pìgliaru non rapresentat sos sardos, nde leet atu (de Pedru Frantziscu Devias)

Sas urnas a s'incras de su votu pro su referendum subra sa reforma Renzi-Boschi, faeddant làdinu. Pro primu tocat a pònnere a craru chi un'afluèntzia de su 62,45% est unu datu de partzetzipatzione forte e chi no est costumadu a capitare in belle totu sos referendum de sos ùrtimos deghennios. Pro cantu pertocat su votu, [...]

05/12/2016|Su Mundu|7 Commenti

S’iscurigadòrgiu de s’isteddu de Renzi e sa Caporetto de Pìgliaru

Est finida comente fiat normale a finire: S'invasione de sas televisiones no est bastada e at produidu forsis un'efetu contras. A àere totu s'imprenta manna a favore no at fatu su mìraculu e Renzi at, pro bona sorte, pèrdidu sa manu sua de poker. Sa Costitutzione est sarva, isetende una riforma verdadera, ùtile e cumpartzida [...]

04/12/2016|Su Mundu|7 Commenti

Cussu “Postale” chi si cramat disìgiu (de Simonetta Corongiu)

Càpitat galu in su 2016 chi 7 pipios de sas Borgadas de Làconi, distantes finas a 15 chilòmetros dae sa bidda, non potzant andare a iscola cun regularidade. Pro ite? Sa Comuna in s'annu iscolàsticu 2016-2017 at cantzelladu su servìtziu de traspostu iscolàsticu, cun sa motivatzione chi s'Istadu e sa Regione ant reduidu sos fundos [...]

04/12/2016|Sardos, Sena categorias|0 Commenti