pd

Home » pd

Contròrdine: si la finimus cun custa befe est mègius

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Oe nos semus ischidados cun un’assessore de sa Giunta Pìgliaru - Paolo Maninchedda, ghia de referèntzia de unu grupu consiliare cumpostu dae chimbe persones – chi faghet s’opositzione a sa majoria, imputende-li in pràtica de no àere mai fatu s’opositzione a su guvernu romanu, chi [...]

02/02/2017|Sardos|1 Commento

Sena unu congressu beru su Pd sardu no esistit (de Yuri Marcialis)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Publicamus s’interventu chi s’assessore comunale a s’Isport de Casteddu diat àere dèpidu fàghere eris in Aristanis, in cara a sa diretzione regionale de su PD. Interventu chi su garante imbiadu dae Roma at proibidu a fàghere. Custa diretzione gasi comente sa situatzione in generale est [...]

10/01/2017|Sardos|2 Commenti

Su chi abarrat de su Pd sardu (de Yuri Marcialis)

(Per leggere l'intervento in italiano cliccare sulla bandierina in alto) Eris in Aristanis s’est fata sa diretzione regionale de su PD. Sa situatzone chi in antis fiat anòmala, a pustis s’est iscobiada finas surreale. Est parta dae luego anòmala ca sa cunvocatzione est istada imbiada dae su Garante chi a manera naturale nd’at detzisu s’òrdine [...]

10/01/2017|Sardos|1 Commento

Su pusti-Renzi colat semper peri sa bia de Renzi e de sos alleados suos betzos e noos (de Stefano Tunis)

Cun s’incàrrigu a Gentiloni si perfetzionat sa prima torrada rentziana. Fiat pretzisu pro chie, che a issu, aiat puntadu totu subra una majoria prena de betzos pedrales e de gente impresentàbile a essire de iscena sena pagare su depidu. Su chi lassat però est unu dèpidu mannu e chi no est servidu a lòmpere sos [...]

12/12/2016|Su Mundu|0 Commenti

Su mundu nou in su benidore

"Nois cherimus una sotziedade sotzialista chi currispondat a sas cunditziones de su Logu nostru, chi rispetet totu sas libertades cunsacradas dae sa Costitutzione, chi siat fundada in una pluralidade de partidos, in su cuncursu de fortzas sotziales diferentes. Una sotziedade chi rispetet totu sas libertades, francu una: sa de isfrutare su traballu de àteros èsseres [...]

11/12/2016|Su Mundu|4 Commenti

Sena sa Manca su PD perdet (de Yuri Marcialis)

Cun iscritos medas de su PD, chi si reconnoschent in sas positziones de sa manca interna, semus printzipiende unu diàlogu e un'analizu de su votu chi de seguru s'at a ismanniare e at a aprofundare sos temas, e dae luego si podet nàrrere chi custu referendum subra sa Costitutzione at àpidu unu resurtu importante meda: [...]

05/12/2016|Su Mundu|1 Commento

Megiorare sa Costitutzione, sas resones meas pro su Eja (de Roberto Deriu)

Si cherimus dare una risposta ogetiva e meledada a sa domanda referendària, nos depimus preguntare ite est in realidade sa Costitutzione. Sas propagandas de s’una e s’àtera solutzione (pro su eja o pro su nono) punnant a nos cumbìnchere mentovende balores, cumbatas che a cussas de sa resistèntzia, de orizontes ideales illacanados pintados dae unu [...]

29/11/2016|Su Mundu|9 Commenti

Da parte de su Pd chi narat chi Nono

Custu manzanu in Casteddu s'atobiu po so Nono. Su professore Murgia at presentau unu documenti frimau da unu bellu grupu de dirigentes, amministradores, passaos parlamentares ed eletores de su Pd. Cun issu s'avocau Calvi, chi in Roma est presidente de su comitau. SAS MEDAS RESONES DE SU NONO A SA ALLA RIFORMA COSTITUTZIONALE Su 4 [...]

11/11/2016|Su Mundu, Sena categorias|3 Commenti

Su PD, su garante commissàriu, su monocolore e sas currentes

In Sardigna bi tenimus unu partidu de massa organizadu ebbia, isparghinadu, tostu, erederu làrganu e pagu simigiante, de sos chi fiant sos Partidos chi ant fatu s’istòria de sa Repùblica. In medas, cussas formatziones las ammentant – in negativu – pro sas disgeniaduras issoro, ismentighende-si su chi de bonu ant rapresentadu, acumprende su detadu de s’artìculu [...]

23/10/2016|Su Mundu|10 Commenti

Pigliaru cheret èssere unu guvernadore verdaderu de sos sardos o petzi unu proconsole de Renzi?

Cunfesso: apo semper àpidu unu tratòngiu bonu cun su presidente Pigliaru. Finas istima personale. Comintzende dae sas dies chi m’aiant nominadu diretore de L’Unione – cando l’apo addobiadu prus de una borta-, in campagna eletorale, in antis, e in sos duos annos e mesu de guvernu posca. Nde prètzio s’istile, s’educatzione, sa disponibilidade a ascurtare [...]

20/10/2016|Sardos|14 Commenti