lingua

Home » lingua

In Cussìgiu sa lege chi cheret truncare su sardu (de Pepe Corongiu)

Narat su situ de su Cussìgiu Regionale chi su 10 de su mese de abrile s’at a arresonare de una lege in contu de sa disciplina de sa polìtica linguìstica. Est una proposta pesada dae 4 annos chi at comente punna cussa de fàghere sa limba sarda a arrogos. Eja, gasi etotu, a cantos. Finas [...]

05/04/2018|Cultura, Limba|0 Commenti

Pro ite unu filòlogu acadèmicu non podet èssere ghia de un’alleàntzia sarda identitària (de Pepe Coròngiu)

Sos eventos de su fine de chida in Catalugna ant bogadu a craru pro medas, beridades chi pro nois pagos amantiosos fiant iscontadas. Sa fortza manna de su pòpulu catalanu est fundada in subra de un’identidade forte fata de una limba comuna e de una memòria istòrica. Un’educatzione sighida de iscolas e universidades, dae su [...]

04/10/2017|Limba|7 Commenti

Limba natzionale: est gasi chi su Csu agiudat su sardu a èssere comente su catalanu. Chie nd’acrarit s’ànima (de Roberto Carta)

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale - Csu s'est acheradu in custu mundu, sa prima bia, in su mese de lampadas de su 2014. Cun sa punna de pònnere a cumone cun totus, istitutziones e àteros, documentos, materiales, cussìgios e camineras pro afortiare sa limba sarda in cale si siat leada sotziale. Pro dare ànimu [...]

03/10/2017|Cultura, Limba|2 Commenti

Siamajore e s’autodeterminatzione de sas élites (ma sena limba) (de Pepe Corongiu)

Eris a merie fia lìberu (cosa rara) e mi nche so andadu curre curre a Siamajore. In sa bidda a canta de Aristanis, sa Comuna aiat organizadu unu cunvegnu chi pariat galanu subra 'Sas bias de s'inidipendèntzia e s'autonomia. Visiones a cunfrontu'. Relatores de primore e apretu mannu de sa chistione catalana: si votat cras [...]

30/09/2017|Sardos|1 Commento

Testu ùnicu limba: prus lu connosches e prus ponet a tìmere (de su diretivu Csu)

Diretore istimadu, dae sas pretzisatziones imbiadas dae su cussigeri regionale Zedda pro su chi pertocat su documentu CSU benimus a ischire chi totu sos pistighìngios nostros subra de su testu ùnicu de sa limba sarda sunt fundados. Sos puntos leados in cunsideru cunfirmant totu su chi aiamus iscritu e chi cunfirmamus. Benimus a ischire fintzas [...]

27/07/2017|Limba|2 Commenti

Menù de istiu: normas linguìsticas a issèberu (de Giagu Ledda)

Comente iscriet un'amigu meu a propòsitu de un'artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: "in cauda venenum". Zedda difatis petzi in s'ùrtimu puntu de s'artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: "Gli enti locali, le scuole, le associazioni e i soggetti privati sono tenuti solo ad [...]

26/07/2017|Limba|3 Commenti

Testu unicu po sa limba sarda, recostrutzionis cun pagu pretzisioni (de Paulu Zedda)

Gentili diretori, mi seu sapiu de unus cantu cumentus cumpartus in is paginis de su web a sub’e su testu unicu po sa lingua sarda chi teneus imoi in discussioni. Cunsiderada sa pagu pretzisioni chi m’est partu de biri in tzertas recostrutzionis de sa sustantzia, mi seu permitiu de ddi imbiai custa nota. Su testu [...]

25/07/2017|Limba|10 Commenti

Carta Europea de is Limbas: est a dd’aprovare luego e sena pinnicas polìticas (de Domenico Morelli)

Su 4 de trìulas coladu is Cummissiones prima e de tres de su Senadu, paris, ant cumpridu su de ses addòbios pro cunsiderare su disignu de lege e ratificare e pònnere in atu sa Carta Europea de is Limbas regionales o de minoria: unu documentu de importu mannu pro su Paisu nostru. S'Itàlia cun sa [...]

21/07/2017|Limba|0 Commenti

Limba sarda e Fèstival in Sardigna (de Daniela Piras)

(Per leggere l'articolo in italiano cliccare sulla bandierina in alto e selezionare il tricolore) Apo sighidu cun incuru sa dibata relativa a is fèstival literàrios e a sa literadura in sardu ausente dae unas cantas acontèssidas de importu. Sa dibata oe est de importu mannu, a bisu meu, sa cultura sarda est bivende unu momentu [...]

20/07/2017|Cultura, Limba|1 Commento